VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel hiervan moet de stifstofuitstoot drastisch naar beneden, zeker daar waar er belangrijke beschermingszones zijn. Om te bepalen op welke wijze de stikstofuitstoot aan banden gelegd moet worden, is nu een ontwerp van “programmatische aanpak stikstof” (kortweg PAS) opgemaakt.

Deze Vlaamse PAS wil:

  • de stikstofdepositie binnen speciale beschermingszones structureel en stelselmatig doen dalen,
  • via herstelbeheer een verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu voorkomen, en
  • een kader te bieden voor de vergunning van activiteiten waarbij stikstof uitgestoten wordt.

Dit kadert binnen de oplossing die afgesproken werd binnen de Vlaamse regering in het Krokusakkoord en dit in navolging van het bekende Stikstofarrest (zie diepgaander in één van onze vorige blogposts).

Dit ontwerp bevat nieuwe beoordelingskaders, met de nodige wetenschappelijke onderbouwing en is toe te passen in samenhang met generieke bronmaatregelen die de afname van de emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen moeten garanderen.

In afwachting van de inwerkingtreding van die nieuwe beoordelingskaders blijven de Ministeriële instructie van 2 mei 2021 en het bijhorende richtsnoer met tijdelijk karakter het kader voor beoordeling en toestemmingverlening van activiteiten met stikstofimpact.

De inwerkingtreding van de nieuwe beoordelingskaders zal geregeld worden bij de definitieve goedkeuring van deze PAS.

Zo ver zijn we evenwel nog niet.

Sinds 19 april 2022 en dit nog tot en met 17 juni 2022 loopt het openbaar onderzoek over deze nieuwe beoordelingskaders zoals opgenomen in het ontwerp-PAS. Hierbij is eveneens een milieueffectenrapport en een passende beoordeling opgemaakt.

Wie bezwaren of opmerkingen wenst in te dienen, kan dit doen bij de gemeente of een grensoverschrijdende instantie.

De opmerkingen en bezwaren worden verzameld en zullen samen met alle andere adviezen in overweging genomen bij de beoordeling van het plan-MER door team Mer en bij de eventuele vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.

Meer info is te verkrijgen via: https://www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas.

Heeft u concrete vragen over de gevolgen die dit voor u heeft, kan u steeds terecht bij één van onze specialisten!