Advocaat publiek recht nodig? U zoekt een bekwame advocaat administratief recht? Ons team staat voor u klaar!

Wat is publiekrecht precies?

Het publiekrecht regelt de relatie tussen de overheid en haar burgers. Ze regelt ook de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Bij ORYS beheersen we verschillende deeldisciplines van het publiek recht.

ORYS werkt voor alle partijen die met publiekrecht te maken krijgen:

 • Overheden
 • Gemeentes
 • Particulieren

Uw advocaat administratief recht

Het bestuursrecht of administratief recht betreft de verhouding tussen overheden onderling, alsook de overheid en haar burgers. Deze verhoudingen liggen vervat in administratieve rechtshandelingen, regels en beslissingen uitgevaardigd door de overheden. Concreet regelt het algemeen administratief recht alles inzake:

ORYS is expert in algemeen administratief recht en biedt bijstand aan particulieren en overheden rond onder meer:

 • Erkenning, afschaffing en verbreding van wegen, buurtwegen, gewestwegen
 • Publieke erfdienstbaarheden van overgang en doorgang
 • Implementatie Nieuwe Gemeentewet: opstellen van reglementen (bv. fuiven, nachtwinkels, verkiezingspubliciteit, …)
 • Beroep bij de administratieve rechtscolleges

Ruime ervaring in aanbestedingen, overheidsopdrachten en overheidscontracten

ORYS biedt bijstand en rechtsbescherming aan private partners en publieke partners op de Belgische aanbestedingsmarkt. Wij staan u in raad en daad bij vanaf totstandkoming van het contract tot gunning en uitvoering.

Wij hebben ruime ervaring in:

 • Redigeren van aanbestedingsprocedures, promotieovereenkomsten, raamcontracten en gunningsbeslissingen
 • Onderhandelingen voeren
 • Contracten afsluiten
 • Burgerlijke en administratiefrechtelijke geschillen rond gunningen
 • Concessies van openbare werken en diensten
 • Domeinconcessies
 • Ambtshalve maatregelen en schadeclaims
 • Arbitrageprocedures

Juridische ondersteuning voor lokale besturen rond Gemeentedecreet, OCMW-Wet en OCMW-Decreet

Ook voor lokale besturen voorziet ORYS in een volledige dienstverlening. Wij helpen bij de vele vernieuwingen en aanpassingen van het Gemeentedecreet. Wij zijn uw raadsman in uiteenlopende materies:

 • Omgevingsrecht
 • Overheidsopdrachten
 • PPS
 • Herstructureringen
 • Belastingreglementen

Elke particulier kan de wettelijkheid van een akte voor een rechtbank brengen en er wordt hoe langer hoe minder geaarzeld om dat te doen. Door onze expertise in administratiefrechtelijke materies vindt u in ORYS een professionele partner.

Onze advocaten gespecialiseerd in publiekrecht, administratief recht en bestuursrecht

Thomas Ryckalts - Advocatenkantoor Orys

Thomas Ryckalts

bio
Sofie Albert Orys Advocaten

Sofie Albert

bio

Brecht Geebelen

bio

Bruno Lenssens

bio