ORYS is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoed- en ondernemingsrecht. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat professionelen, particulieren en overheden bij met kwalitatief juridisch werk en advies op maat.

Hierbij kan u steeds rekenen op een persoonlijk behandeling, doorgedreven expertise en pragmatische aanpak van uw dossier. Samen met u streven wij naar duurzame oplossingen en samenwerking op de lange termijn.

Ons kantoor is gelegen in hartje Brussel. U bent er steeds welkom voor een nadere kennismaking. Even graag komen wij tot bij u. Wij helpen u graag verder in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Duits.

ORYS werft aan!

Contact

Wolvengracht 38 bus 2
1000 Brussel
+32 (0)2 410 10 66
+32 (0)2 410 39 71

Nieuws

Nieuw pachtdecreet

Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet is een feit.  Een beter evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de pachter en de verpachter? Op 1 november 2023 is het langverwachte Vlaamse Pachtdecreet in werking getreden. Het nieuwe decreet is weliswaar een grondige hervorming van de pachtwetgeving, van een volledige aardverschuiving is uiteindelijk…

Strengere regels inzake hemelwater bij vergunningverlening

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. Deze zal nu in werking treden op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum. Onder meer worden de minimale volumes van hemelwaterputten, en buffering opgetrokken, moet…

Beperking van indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Gewest

Op 9 december 2022 heeft het Brussels Parlement een voorstel van Ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de indexering van de handelshuurprijzen te beperken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke beperking wordt noodzakelijk geacht o.w.v. de felle stijging van de gezondheidsindex, o.m. ingevolge de oorlog in Oekraïne. Deze…

Naar een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium

De Vlaamse Regering wijzigt het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kortweg: het Omgevingsvergunningsbesluit. Het gaat om een bijsturing van de regeling in het licht van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet. De belangrijkste vernieuwingen worden…

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving Op de Ministerraad van 2 september 2022 besloot de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving, na het inwinnen van diverse adviezen. Het voorontwerp vindt zijn ontstaan naar aanleiding van…

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel hiervan moet de stifstofuitstoot drastisch naar beneden, zeker daar waar er belangrijke beschermingszones zijn. Om te bepalen op welke wijze…

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal. Vanaf 14 maart 2022 wordt een éénzijdige substantiële of structurele verhoging of oplegging van kosten door de principaal, gelijkgesteld met verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Een gelijkaardige regeling bestaat reeds voor een éénzijdige wijziging van het bedrag van…

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot!

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot! ORYS Advocaten is trots u de komst van Mr. Christophe Van Hecke als nieuwe vennoot aan te kunnen kondigen. Mr. Christophe Van Hecke sluit zich aan bij ORYS, waar hij actief zal zijn in de cel Ondernemingsrecht. Mr. Van Hecke…

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord Stikstofgas maakt het overgrote deel uit van onze atmosfeer en is in principe onschadelijk voor organismen. De industrialisering en het grootschalig gebruik van verbrandingsmotoren zorgden echter voor een sterk verhoogde concentratie van stikstof in de bodem met schadelijke effecten voor mens en milieu…

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift Al op 24 april 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, waarin onder meer ook gezocht werd naar meer plaats voor openruimtegebieden (bos, natuur, landbouw, etc.). In juli 2018 kon de Vlaamse Regering dan een akkoord vinden…

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden!

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden! Een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening is één van de belangrijkste doelstellingen van het Omgevingsvergunningsdecreet sinds haar inwerkingtreding in 2017. Zo zijn aan de hand van een aantal nieuwe instrumenten ruimere mogelijkheden geboden tot bijstelling van de vergunningsaanvraag tijdens de…

“Good living” in Brussel

“Good living” in Brussel.  Wie wil bouwen of verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening houden met de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (hierna GSV) die op het ganse grondgebied van toepassing zijn. Een stedenbouwkundige vergunning wordt pas verleend indien de aanvraag voor dergelijke vergunningsplichtige werken in overeenstemming…

Vlaams woonrecht hervormd

Vlaams Woonrecht hervormd Recent werd opnieuw het Vlaams Woonrecht hervormd met “het Vlaamse decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen”  van 9 juli 2021 of kortom het “Verzameldecreet Wonen”. Het decreet focust zich niet enkel op de sociale huisvesting, maar ook op andere aspecten van het Vlaams…

Het vernieuwde goederenrecht

Het vernieuwde goederenrecht. Op 1 september 2021 was het eindelijk zo ver, niet enkel gingen de scholen opnieuw open, ook werd het oude negentiende-eeuwse goederenrecht vervangen door een meer hedendaagse interpretatie ervan. 1 september 2021 is met name de datum waarop het merendeel van de artikelen van het nieuwe Boek…

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies Steeds vaker verantwoorden websites het gebruik van cookies door te verwijzen naar een legitiem belang dat ze hebben voor het gebruiken van deze technologie. Daarbij krijgt de gebruiker dan de mogelijkheid om via ondertussen klassieke cookienotificaties het (meestal vooraf aangeklikte) legitiem belang…

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning. Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse Regering inzake milieuhygiëne en de omgevingsvergunning. Het Besluit heeft belangrijke gevolgen voor de persoonlijke en dus rechtstreekse verwittiging van belanghebbenden…

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning. Wie een omgevings- of stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen onder voorwaarden en hieraan een wijziging wil aanbrengen kan dit vanaf 3 november 2020 bekomen via een gemotiveerd verzoek (artikel 82/1 omgevingsvergunningsdecreet). Deze mogelijkheid bestond tot voor kort enkel voor milieuvoorwaarden, maar werd bij besluit van…

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk. Op 4 oktober jl. trad de ordonnantie van 17 juli 2020 tot wijziging van het Brusselse Inspectiewetboek in werking. Deze voerde enkele wijzigingen en preciseringen in met betrekking tot de sanctiemogelijkheden tegen milieumisdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eén van de voornaamste…

Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis

KB nr. 15 – Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis: verlenging moratorium tot 17 juni 2020 Op vrijdag 24 april 2020 vaardigde de regering Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis uit (hierna…

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis. Massaal doen we – sinds vrijdag 13 maart 2020 – aan social distancing en dit ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Op veel domeinen brachten deze maatregelen niet alleen veel vragen, maar ook…

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten. Het Ministeriële Besluit van 18 maart 2020 (houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken) heeft gezorgd voor heel wat commotie en verwarring in de bouwsector. Kon nog verder gewerkt worden of niet? En welk effect heeft een…

Nieuwe tools in de gereedschapskoffer om tot een beter geordend Vlaanderen te komen

Nieuwe tools in de gereedschapskoffer om tot een beter geordend Vlaanderen te komen Op vrijdag 20 december 2019 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van Instrumentendecreet goedgekeurd. Begin 2018 werd reeds een voorontwerp goedgekeurd, maar nu is de rechte lijn ingezet naar een nieuw instrumentarium in de ruimtelijke ordening. Het…

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen!

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen! Belgische advocaten en juristen, en dan vooral deze die van dicht of van ver te maken hebben met de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) (Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) – (EU) 2016/679), zijn sedert 17 december 2019 wakker geworden in een…

Wilt u graag een beroep doen op een van onze bekwame advocaten? Stel uw vraag of bel ons op 02 410 10 66