Naar een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium

De Vlaamse Regering wijzigt het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kortweg: het Omgevingsvergunningsbesluit. Het gaat om een bijsturing van de regeling in het licht van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet. De belangrijkste vernieuwingen worden hier overlopen.

Inzage van dossiers tijdens openbaar onderzoek.

(Art 4 en 5, 1°, 2°  Wijzigingsbesluit)

Met het wijzigingsbesluit wordt verduidelijkt dat alle documenten, die deel uitmaken van de vergunningsaanvraag mét inbegrip van de plannen,  gedurende dertig dagen ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis.

Al deze documenten worden eveneens via het omgevingsloket raadpleegbaar gesteld tijdens de periode van het openbaar onderzoek, aldus ook de plannen die voorheen niet getoond werden via het loket omwille van mogelijke problemen met het auteursrecht van de architect. Ingevolge een wijziging van de federale wetgeving op auteursrechten wordt de publicatie van plannen immers mogelijk als het nuttig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van administratieve procedures, zoals een vergunningsaanvraag.

Ook dient de aankondiging van een openbaar onderzoek te gebeuren op de website van de gemeente, waarbij een verwijzing naar het Omgevingsloket volstaat.

 

Inzage van dossiers tijdens de beroepsperiode.

(Art. 14; 15; 16; 17; 19, 1°, 2°, 3°; 23; 25, 1°, 2°; 28, 1°; 30, 1°, 2° en 36 Wijzigingsbesluit)

 Ook tijdens de beroepsperiode is het uitgangspunt dat de burger volledige inzage krijgt in het dossier en alle documenten van de aanvraag kan raadplegen, zowel op het gemeentehuis als via het Omgevingsloket. Daarom wordt verduidelijkt in de tekst van het Omgevingsvergunningsbesluit dat alle documenten die deel uitmaken van het dossier mét inbegrip van de plannen ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis en geconsulteerd kunnen worden op het omgevingsloket gedurende de beroepstermijn. Dit is 30 dagen als een administratief beroep mogelijk is en 45 dagen als enkel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen mogelijk is.

Daarbij dient ook de vergunningsbeslissing bekend gemaakt te worden op de website van de gemeente en via een bekendmakingsaffiche op het terrein van de aanvraag, met vermelding van het adres opdat een analoog administratief beroep ingesteld kan worden. Dit geldt zowel bij beslissingen over een vergunningsaanvraag als bij beslissingen over het verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde voorwaarden.

 

Ingediende bezwaren zijn openbaar voor aanvrager, adviesinstanties en overheid.

(Art. 6 Wijzigingsbesluit)

Opdat de aanvrager kan beoordelen of hij via een wijzigingsverzoek aan de bezwaren kan tegemoet komen, dient de inhoud van de bezwaren zo spoedig mogelijk via het Omgevingsloket ter beschikking van de aanvrager en van de adviesinstanties gesteld te worden. Op deze manier kunnen zowel de adviesinstanties als de overheid rekening houden met de bezwaren, waardoor de oplossingsgerichtheid van de procedure wordt verhoogd. Het wordt voor de aanvrager immers sneller duidelijk of het opstellen en indienen van een wijzigingsverzoek de kans op vergunningsverlening zal verhogen.

Persoonsgegevens worden enkel aan de adviesinstanties, het adviserend schepencollege en de bevoegde overheid getoond en niet aan de aanvrager.

Bezwaren worden niet op het omgevingsloket ter beschikking gesteld van het publiek tijdens de vergunningsprocedure, maar wel tijdens de beroepsperiode van 30 of 45 dagen.

 

Inhoud van de vergunningsbeslissing – Structurele beslissingsinhoud

(Art. 3; 13, 13°, 14°; 31 en 32 Wijzigingsbesluit)

Een andere wijziging die wordt doorgevoerd is het werken met structurele beslissingsinhoud. Dit betreft een aantal structurele gegevens, die de voornaamste karakteristieken van de vergunning vastleggen.

Naast een aantal technische aanpassingen wordt in het wijzigingsbesluit duidelijk aangegeven op welke manier met die structurele beslissingsinhoud wordt omgegaan. Zo wordt een deel van de verplichte beslissingsinhoud door het Omgevingsloket automatisch in een pdf-document gegoten, wat de aanvrager moet helpen om volledige aanvragen in te dienen en een vergunning te bekomen voor alle vergunningsplichtige handelingen die hij wil uitvoeren. Het is immers van belang dat alle handelingen expliciet opgenomen worden in de projectinhoud en er geen impliciete elementen via de plannen gemeld kunnen worden.

Deze expliciete gegevens dient de overheid dan ook niet meer manueel op te nemen in een beslissingsdocument. Daarbij is de structurele beslissingsinhoud beschikbaar voor latere aanvragen, waardoor deze gegevens niet langer moet worden ingegeven.

 

Bovenstaande wijzigingen kunnen enkel worden aangemoedigd, gezien ze ons een stap verder brengen tot een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium. Het besluit ligt momenteel echter nog voor bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, de SARO en de Minaraad voor advies. Het valt dan ook af te wachten welke wijzigingen zullen worden aangenomen. De experten van Orys Advocaten volgen dit voor u op.