Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning.

Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse Regering inzake milieuhygiëne en de omgevingsvergunning.

Het Besluit heeft belangrijke gevolgen voor de persoonlijke en dus rechtstreekse verwittiging van belanghebbenden bij vergunningsaanvragen betreffende klasse 1- en een klasse 2-inrichtingen, die gepaard gaan met een openbaar onderzoek. Het betreft aldus de vergunningsaanvragen voor bedrijven met een hinderlijke milieu-activiteit.

Wat enerzijds de inrichtingen of activiteiten klasse 1 betreffen (meest hinderlijke activiteit).

Tot voor kort diende de gemeente, bij een indiening tot een vergunningsaanvraag klasse 1, over te gaan tot een inlichting van:

  • alle eigenaars in een straal van 100 meter rond de inrichting (inlichting per beveiligde zending naar de eigenaars van de aanpalende percelen en per gewone brief naar de andere eigenaars).
  • alle gebruikers van de haar bekende gebouwen (inlichting per gewone brief)

Door toedoen van het nieuwe Besluit moet de gemeente vanaf 23 oktober 2020 alleen nog de eigenaars verwittigen, en niet meer de gebruikers.De achterliggende beweegreden hiervoor is de moeilijke bereikbaarheid en dus aanschrijving van de huurders en de andere gebruikers, zo blijkt uit de toelichting bij het Besluit.

Hoewel dit niet afdwingbaar is, wordt wel gerekend op het eigen initiatief van de eigenaars om de gebruikers van hun gebouwen op de hoogte te brengen van het openbaar onderzoek.

Wat anderzijds de inrichtingen of activiteiten klasse 2 betreffen (minder hinderlijke activiteit).

De gemeente dient nu wél de eigenaars te verwittigen bij een vergunningsaanvraag klasse 2 waarbij een openbaar onderzoek zich opdringt. Deze verplichting geldt echter alleen ten aanzien van de eigenaars van de aanpalende percelen.

Uiteraard blijven de andere (onrechtstreekse) informatiebronnen, zijnde de gele affiche ter plaatse, de website van de gemeente, het Omgevingsloket en de informatievergadering, behouden. Via deze weg kunnen eigenaars en gebruikers dus nog steeds geïnformeerd worden over de desbetreffende vergunningsaanvragen.

Deze wijzigingen traden in werking op 23 oktober 2020.

Bron: Belgisch Staatsblad