Blog

La crise corona, force majeure pour le bail commercial?

La crise corona, force majeure pour le bail commercial? L’effet du Coronavirus (également connu sous le nom de COVID-19), prend des proportions énormes sur le continent européen. La Belgique n’échappe pas ses coups durs. Il est actuellement impossible de savoir pendant combien de temps le virus frappera notre pays. Il…

ORYS Advocaten zoekt een enthousiaste advocaat stedenbouw & vastgoed

ORYS Advocaten zoekt een enthousiaste advocaat stedenbouw & vastgoed Wat verwachten wij van jou? Je hebt een bijzondere interesse in omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten, vastgoedcontracten en/of huurrecht. Als je al ervaring hebt in deze rechtstakken of een relevante opleiding hebt gevolgd, is dat super. Heb je dat niet, dan zijn…

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving Op de Ministerraad van 2 september 2022 besloot de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving, na het inwinnen van diverse adviezen. Het voorontwerp vindt zijn ontstaan naar aanleiding van…

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel hiervan moet de stifstofuitstoot drastisch naar beneden, zeker daar waar er belangrijke beschermingszones zijn. Om te bepalen op welke wijze…

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal. Vanaf 14 maart 2022 wordt een éénzijdige substantiële of structurele verhoging of oplegging van kosten door de principaal, gelijkgesteld met verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Een gelijkaardige regeling bestaat reeds voor een éénzijdige wijziging van het bedrag van…

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot!

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot! ORYS Advocaten is trots u de komst van Mr. Christophe Van Hecke als nieuwe vennoot aan te kunnen kondigen. Mr. Christophe Van Hecke sluit zich aan bij ORYS, waar hij actief zal zijn in de cel Ondernemingsrecht. Mr. Van Hecke…

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord Stikstofgas maakt het overgrote deel uit van onze atmosfeer en is in principe onschadelijk voor organismen. De industrialisering en het grootschalig gebruik van verbrandingsmotoren zorgden echter voor een sterk verhoogde concentratie van stikstof in de bodem met schadelijke effecten voor mens en milieu…

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift Al op 24 april 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, waarin onder meer ook gezocht werd naar meer plaats voor openruimtegebieden (bos, natuur, landbouw, etc.). In juli 2018 kon de Vlaamse Regering dan een akkoord vinden…

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden!

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden! Een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening is één van de belangrijkste doelstellingen van het Omgevingsvergunningsdecreet sinds haar inwerkingtreding in 2017. Zo zijn aan de hand van een aantal nieuwe instrumenten ruimere mogelijkheden geboden tot bijstelling van de vergunningsaanvraag tijdens de…

“Good living” in Brussel

“Good living” in Brussel.  Wie wil bouwen of verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening houden met de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (hierna GSV) die op het ganse grondgebied van toepassing zijn. Een stedenbouwkundige vergunning wordt pas verleend indien de aanvraag voor dergelijke vergunningsplichtige werken in overeenstemming…

Vlaams woonrecht hervormd

Vlaams Woonrecht hervormd Recent werd opnieuw het Vlaams Woonrecht hervormd met « het Vlaamse decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen »  van 9 juli 2021 of kortom het “Verzameldecreet Wonen”. Het decreet focust zich niet enkel op de sociale huisvesting, maar ook op andere aspecten van het Vlaams…

Het vernieuwde goederenrecht

Het vernieuwde goederenrecht. Op 1 september 2021 was het eindelijk zo ver, niet enkel gingen de scholen opnieuw open, ook werd het oude negentiende-eeuwse goederenrecht vervangen door een meer hedendaagse interpretatie ervan. 1 september 2021 is met name de datum waarop het merendeel van de artikelen van het nieuwe Boek…

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies Steeds vaker verantwoorden websites het gebruik van cookies door te verwijzen naar een legitiem belang dat ze hebben voor het gebruiken van deze technologie. Daarbij krijgt de gebruiker dan de mogelijkheid om via ondertussen klassieke cookienotificaties het (meestal vooraf aangeklikte) legitiem belang…

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning. Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse Regering inzake milieuhygiëne en de omgevingsvergunning. Het Besluit heeft belangrijke gevolgen voor de persoonlijke en dus rechtstreekse verwittiging van belanghebbenden…

Check us out on social media

LinkedIn

Posez votre question