Blog

Limitation de l’indexation des loyers commerciaux en Région bruxelloise

Le 9 décembre 2022, le Parlement bruxellois a approuvé une proposition d’Ordonnance visant à limiter l’indexation des baux commerciaux sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette limitation est jugée nécessaire en raison de la forte hausse de l’indice de santé, due en partie à la guerre en Ukraine.…

La crise corona, force majeure pour le bail commercial?

La crise corona, force majeure pour le bail commercial? L’effet du Coronavirus (également connu sous le nom de COVID-19), prend des proportions énormes sur le continent européen. La Belgique n’échappe pas ses coups durs. Il est actuellement impossible de savoir pendant combien de temps le virus frappera notre pays. Il…

ORYS Advocaten zoekt een advocaat administratief recht met focus op het omgevingsrecht

ORYS zoekt een advocaat administratief recht met focus op het omgevingsrecht Wat verwachten wij van jou? Je hebt een sterke interesse in het administratief recht: omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten, erfgoed, natuur, bodemsanering, …; Eventueel ook mogelijkheid om ook in vastgoed-, en contractenrecht (aanneming, promotie, retail en huur, commerciële contracten, …)…

ORYS Advocaten zoekt een enthousiaste advocaat Ondernemingsrecht, Vastgoed- & Contractenrecht

ORYS Advocaten zoekt een enthousiaste advocaat Ondernemingsrecht, Vastgoed- & Contractenrecht Wat verwachten wij van jou? Je hebt een sterke interesse in vastgoed-, en contractenrecht (aanneming, promotie, retail en huur, commerciële contracten,…) en het ondernemingsrecht in het algemeen, met inbegrip van procedure en uitvoering; Eventueel ook mogelijkheid om ook in het…

Beperking van indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Gewest

Op 9 december 2022 heeft het Brussels Parlement een voorstel van Ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de indexering van de handelshuurprijzen te beperken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke beperking wordt noodzakelijk geacht o.w.v. de felle stijging van de gezondheidsindex, o.m. ingevolge de oorlog in Oekraïne. Deze…

Naar een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium

De Vlaamse Regering wijzigt het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kortweg: het Omgevingsvergunningsbesluit. Het gaat om een bijsturing van de regeling in het licht van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet. De belangrijkste vernieuwingen worden…

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving Op de Ministerraad van 2 september 2022 besloot de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving, na het inwinnen van diverse adviezen. Het voorontwerp vindt zijn ontstaan naar aanleiding van…

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel hiervan moet de stifstofuitstoot drastisch naar beneden, zeker daar waar er belangrijke beschermingszones zijn. Om te bepalen op welke wijze…

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal. Vanaf 14 maart 2022 wordt een éénzijdige substantiële of structurele verhoging of oplegging van kosten door de principaal, gelijkgesteld met verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Een gelijkaardige regeling bestaat reeds voor een éénzijdige wijziging van het bedrag van…

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot!

ORYS Advocaten stelt Mr. Christophe Van Hecke voor als nieuwe vennoot! ORYS Advocaten is trots u de komst van Mr. Christophe Van Hecke als nieuwe vennoot aan te kunnen kondigen. Mr. Christophe Van Hecke sluit zich aan bij ORYS, waar hij actief zal zijn in de cel Ondernemingsrecht. Mr. Van Hecke…

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord Stikstofgas maakt het overgrote deel uit van onze atmosfeer en is in principe onschadelijk voor organismen. De industrialisering en het grootschalig gebruik van verbrandingsmotoren zorgden echter voor een sterk verhoogde concentratie van stikstof in de bodem met schadelijke effecten voor mens en milieu…

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift Al op 24 april 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, waarin onder meer ook gezocht werd naar meer plaats voor openruimtegebieden (bos, natuur, landbouw, etc.). In juli 2018 kon de Vlaamse Regering dan een akkoord vinden…

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden!

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden! Een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening is één van de belangrijkste doelstellingen van het Omgevingsvergunningsdecreet sinds haar inwerkingtreding in 2017. Zo zijn aan de hand van een aantal nieuwe instrumenten ruimere mogelijkheden geboden tot bijstelling van de vergunningsaanvraag tijdens de…

Check us out on social media

LinkedIn

Posez votre question