De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel introduceert versnelde trajecten voor bouw- en IP-zaken

De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel introduceert versnelde trajecten voor bouw- en IP-zaken. Wat betekent dit voor uw bouwgeschil?

Met de start van het nieuw gerechtelijk jaar per 1 september 2022 introduceerde de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel enkele nieuwe werkwijzen. Zo worden er versnelde trajecten georganiseerd voor de bouw- en IP-zaken.

Voor bouwzaken worden concreet volgende nieuwe werkwijzen voorzien:

  • Bouwzaken worden voortaan rechtstreeks ingeleid voor de gespecialiseerde bouwkamer van de Ondernemingsrechtbank, de zesde kamer. Een passage via de algemene inleidingskamer is in principe niet meer nodig.
  • Om het meest geschikte oplossingstraject te kunnen bepalen, zal de Ondernemingsrechtbank op de inleidingszitting een oriëntatiegesprek organiseren met de partijen en/of hun advocaten. De Ondernemingsrechtbank zal in het kader van dit oriëntatiegesprek polsen naar het gerezen geschil, de belangen van de partijen en de aard van de betwisting.
  • De Ondernemingsrechtbank voorziet voortaan extra zittingen voor de bouwkamer teneinde een vlotte behandeling van bouwdossiers te verzekeren.
  • Er worden specifieke verzoeningstrajecten voorzien voor de bouwkamer. De rechtbank kan na het oriëntatiegesprek beslissen om de de zaak toe te wijzen aan het verzoeningstraject. Indien de rechtbank na het oriëntatiegesprek de zaak aan het verzoeningstraject toewijst, kan de zaak het voorwerp uitmaken van: een minnelijke regeling voor de zesde kamer, een doorverwijzing naar de schikkingskamer van de rechtbank, de aanstelling van een bemiddelaar of andere vormen van geschillenbeslechting uitgezonderd het gerechtelijk oplossingstraject.

Indien het verzoeningstraject niet tot de oplossing van het geschil leidt, kan de zaak opnieuw voor de zesde kamer vastgesteld worden met het oog op het gerechtelijk oplossingstraject. Deze zaken krijgen prioriteit bij de toekenning van een nieuwe zittingsdatum om het gerechtelijk oplossingstraject aan te vatten.

  • Alle pleitkamers, waaronder de kamer bevoegd voor bouwzaken, kunnen op verzoek van (één of meerdere of alle) partijen of ambtshalve, voortaan zaken voor schikking naar de schikkingskamer (kamer 12) verwijzen.
  • Er wordt ten slotte in een versneld traject voor onderzoeksmaatregelen, meer bepaald deskundigenonderzoeken, voorzien.

Met voormelde nieuwe werkwijze tracht de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel tegemoet te komen aan de realiteit dat bouwgeschillen op heden vaak traag, duur en onvoorspelbaar zijn. Het valt af te wachten of de nieuwe werkwijze ook effectief komaf zal maken met deze verzuchtingen doch het is op zijn minst een stap in de juiste richting.

***

Zit u met een bouwgeschil? Stel uw vraag per e-mail (info@orys.be) of contacteer ons op +32 (0)2 466 10 66.