Volgens het Grondwettelijk Hof moet iedereen de mogelijkheid hebben om een beroep in te dienen tegen een omgevingsvergunning.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde bij arrest van 14 maart 2019 de artikelen 133, 2° en 151, 3° van het decreet van het Vlaamse Gewest dd. 08.12.2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen inzake de Codextrein. Deze artikelen pasten de bepalingen aan die de administratieve beroepsprocedure en het jurisdictioneel beroep regelen.

De vernietigde artikelen pasten de artikelen 53, tweede lid en 105, §2, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet aan die de administratieve beroepsprocedure tegen een vergunning in eerste aanleg, dan wel het jurisdictioneel beroep tegen een vergunning in laatste aanleg regelen.

In geval een gewone vergunningsprocedure werd gevolgd, konden enkel de leden van het betrokken publiek beroep instellen bij respectievelijk de deputatie van de betrokken provincie, dan wel bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op voorwaarde dat deze reeds deelgenomen hadden aan het voorafgaand georganiseerd openbaar onderzoek. Deze aanpassing was er gekomen om de vele beroepsprocedures in te perken en vergunninghouders sneller zekerheid te geven omtrent het definitief en uitvoerbaar worden van hun vergunning.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel klaar en duidelijk dat deze ontvankelijkheidsvoorwaarde de toegang tot de rechter té aanzienlijk beperkt en daarbij ingaat tegen het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. U kan het arrest hier nalezen.

Het Grondwettelijk Hof is hierbij van oordeel dat niet van het betrokken publiek mag verwacht worden dat zij reeds ten volle kennis hebben, op basis van de informatie die wordt aangereikt tijdens het openbaar onderzoek, van de mogelijke nadelige gevolgen van dergelijke vergunningsaanvraag of van de schending van rechtsregels of algemene rechtsbeginselen. Pas op het ogenblik van de bekendmaking van een vergunning wordt dit duidelijk.

Ondanks deze vernietiging blijven de gevolgen van deze bepalingen voor het verleden gehandhaafd, met die nuance dat zowel administratief als jurisdictioneel beroep mogelijk blijft voor afgeleverde vergunningen op basis van een aanvraag ingediend sinds 30 december 2017 waarvan de beroepstermijn nog niet verlopen is alsook voor onontvankelijk verklaarde beroepsprocedures gesteund op de reeds vernietigde bepalingen.

Voor verdere informatie hieromtrent, mag u steeds contact opnemen met ons kantoor.