Beperking van indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Gewest

Op 9 december 2022 heeft het Brussels Parlement een voorstel van Ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de indexering van de handelshuurprijzen te beperken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dergelijke beperking wordt noodzakelijk geacht o.w.v. de felle stijging van de gezondheidsindex, o.m. ingevolge de oorlog in Oekraïne. Deze stijging zou via de indexering ook leiden tot een navenante stijging van de handelshuurprijzen.

Het door de wetgever geformuleerd antwoord daarop is om, op aangeven van Comeos (belangenorganisatie voor de retail-sector), de component ‘energie’ uit de indexkorf te verwijderen. Dat leidt tot een referentie-index die de ‘index-0-energie’ wordt genoemd. Vanaf juni 2021, het moment waarop de energieprijzen ongewoon sterk zijn gaan stijgen (nvdr deze datum situeert zich toch een eind voor de start van de oorlog in Oekraïne op 20 februari 2022), zal de index-0-energie gelden. Tot die datum zal de indexering gebaseerd blijven op de gezondheidsindex.

Het effect van de maatregelen is strikt beperkt tot één jaar, en zal zijn uitwerking kennen ter gelegenheid van de daadwerkelijke indexering van de handelshuur.

Ten tijde van het voorstel, zou door deze maatregel de indexering beperkt blijven tot 54% van de waarde volgens de gezondheidsindex.

In concreto zal de aangepaste huurprijs het bedrag dat voortvloeit uit de volgende formule niet mogen overschrijden:

Indien de huurovereenkomst echter na juli 2021 in werking is getreden of indien de basishuurprijs bij overeenkomst of bij vonnis is vastgesteld met uitwerking na juli 2021, zal de aangepaste huurprijs niet hoger mogen zijn dan het bedrag dat resulteert uit de volgende formule:

Het weze opgemerkt dat geen advies van de Raad van State werd gevraagd, hoewel sommigen daarop aandrongen ‘gelet op de ingreep in het eigendomsrecht van de verhuurders’. Er kan inderdaad niet naast het feit gekeken worden dat een gelijkaardige argumentatie ook kan gelden om ook andere indexeringen tijdelijk te beperken, niet in het minst de indexering van de lonen. Aan dit heilig huisje wenste echter niemand te raken, hetgeen ook uitdrukkelijk werd besproken. De vraag of bijgevolg met deze maatregel een welbepaalde groep – de verhuurders – op ongelijke wijze wordt behandeld zonder dat er daartoe een voldoende grondslag is, is dan ook legitiem. Het is o.i. dan ook niet uitgesloten dat een aantal verhuurders, of belangengroepen, deze maatregel zou aanvechten voor het Grondwettelijk Hof.

De maatregel is in werking getreden de dag na publicatie van de Ordonnantie in het Belgisch Staatsblad. Dit is gebeurd op 21 december 2022, zodat de maatregel geldt vanaf 22 december 2022.

Voor bijkomende informatie kan u steeds erik.decaluwe@orys.be contacteren.