Algemene voorwaarden ORYS Advocaten

1. Advocatenvennootschap DRPL CV BVBA, hierna – ORYS Advocaten –, is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Advocatenvennootschap DRPL CV BVBA is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0848.073.176. ORYS Advocaten levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Telkens een cliënt beroep doen op ORYS Advocaten wordt de cliënt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door ORYS Advocaten. ORYS Advocaten is onderworpen aan de wet van 18.09.2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, alsook aan de deontologische regels hieromtrent uitgewerkt in de Codex deontologie voor advocaten. Ingevolge deze regelgeving is het kantoor verplicht haar cliënten te identificeren en de stavingsstukken daarvan bij te houden.
2. Alle nieuwe opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ORYS Advocaten, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten van ORYS Advocaten. ORYS Advocaten heeft de mogelijkheid om de opdracht toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van ORYS Advocaten en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten. ORYS Advocaten heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van ORYS Advocaten voor de uitvoering van bepaalde, specifieke opdrachten conform de bepalingen van artikel 13.
3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken voor een correcte beoordeling en behandeling van de zaak. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ORYS Advocaten verstrekte informatie. De cliënt zal ORYS Advocaten tevens spontaan op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten en omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht. Indien dergelijke informatie niet op een tijdige en/of volledige wijze wordt verschaft, is ORYS Advocaten gerechtigd om bijkomende kosten in rekening te brengen indien toepasselijk. Alle verkregen informatie en documentatie zal door ORYS Advocaten als vertrouwelijk worden beschouwd en zal niet aan enige derde partij worden overhandigd zonder toestemming van de cliënt.
De persoonsgegevens die worden bezorgd in het kader van het beheer van het dossier en/of van de procedure en/of van iedere andere prestatie geleverd door ORYS Advocaten zullen op vertrouwelijke en passende wijze worden behandeld, in overeenstemming met onze data privacy statement, beschikbaar via de volgende link: https://orys.be/privacy.
4. Indien de cliënt zijn, voor de behartiging van de zaak, noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar is, staat het ORYS Advocaten vrij om conform art. 10 van onderhavige algemene voorwaarden voor de cliënt verder geen prestaties mee te leveren en zich geheel aan de zaak te onttrekken. ORYS Advocaten is geenszins aansprakelijk voor enige schade dewelke uit deze onttrekking voor de cliënt zou kunnen voortvloeien.
5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. De verbintenis van ORYS Advocaten in dit verband, is een inspanningsverbintenis, die zij naar haar beste vermogen zal uitvoeren, doch is in geen geval een resultaatsverbintenis. ORYS Advocaten garandeert nooit een welbepaald resultaat.
ORYS Advocaten zal de cliënt op geregelde tijdstippen informeren over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak, en in ieder geval op eerste verzoek daartoe door cliënt.
6. Alle intellectuele- en auteursrechten met betrekking tot– in het bijzonder, doch niet beperkt tot adviezen, overeenkomsten, dagvaardingen, conclusies, ingebrekestellingen, vennootschapsdocumenten, ontwerpen, briefwisseling, disclaimer en voorwaarden, … (hierna de “Werken”) – die ORYS Advocaten bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht creëert of ontwerpt, komen exclusief toe aan ORYS Advocaten.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van ORYS Advocaten is het de cliënt niet toegelaten om de Werken gecreëerd door ORYS advocaten op eender welke wijze te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, niet aan derden, noch aan eventuele verbonden of verwante (rechts)personen, met inbegrip van familie of gelieerde ondernemingen. Het is de cliënt uitsluitend toegestaan om de Werken aan te wenden voor eigen gebruik, op een normale en gebruikelijke wijze, naar het doel waarvoor zij worden opgemaakt.
7. ORYS Advocaten rekent haar erelonen aan in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met haar uurtarieven. Een overzicht van de uurtarieven kan kosteloos worden opgevraagd. Volgende elementen kunnen een verhoging van het ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstig resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Erelonen mogen worden gevraagd vanaf de eerste mondelinge of schriftelijke consultatie. Op de erelonen en kosten van ORYS Advocaten is een BTW percentage van 21% verschuldigd. De algemene administratieve kantoorkosten zijn inbegrepen in de aangerekende erelonen. Bijzondere kosten zoals in het bijzonder, doch niet beperkt tot gerechtsdeurwaarderskosten of kosten van andere dienstverleners, vertalingskosten, kosten voor de opmaak van ereloonstaten, in dossiers te betalen rechten of vergoedingen (b.v. rol-en griffierechten), … of andere uitzonderlijke administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend. ORYS Advocaten is gerechtigd onbetaald gebleven kosten en/of erelonen te voldoen met gelden die worden ontvangen voor rekening van de cliënt. ORYS Advocaten zal de cliënt hierover informeren en dergelijke kennisgeving laat het recht van de cliënt om deze kosten- en ereloonstaten te betwisten onverlet.
8. ORYS Advocaten heeft het recht om voorschotten onder vorm van provisies op te vragen, dewelke onmiddellijk betaalbaar zijn. ORYS Advocaten rekent haar diensten periodiek middels ereloonstaten aan. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord. Bij wanbetaling van ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen kan ORYS Advocaten haar dienstverlening opschorten tot wanneer alle openstaande bedragen worden aangezuiverd.
9. De ereloonstaten en/of kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Na het verstrijken van deze betalingstermijn en bij gebrek aan een gemotiveerd protest is ORYS Advocaten automatisch gerechtigd een contractuele nalatigheidsintrest in rekening te brengen aan een rentevoet van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 12% over de nog openstaande hoofdsom, met een minimum van 85,00 EUR, onverminderd gerechts- en andere kosten en het recht van ORYS Advocaten om de eventuele meer geleden schade te bewijzen en op de cliënt te verhalen.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangerekende provisienota(s) of staat van kosten en erelonen moet hij deze binnen een termijn van 15 dagen gemotiveerd, schriftelijk en per aangetekend schrijven protesteren. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
10. Wanneer de cliënt verzuimt aan zijn verplichtingen, in het bijzonder doch niet beperkt tot het betalen van de vervallen provisies en ereloonstaten, heeft ORYS Advocaten het recht om alle werkzaamheden voor de cliënt onmiddellijk op te schorten tot wanneer de cliënt volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dergelijke opschorting van werkzaamheden zal voorafgaandelijk aan de cliënt worden meegedeeld.
11. In het geval de cliënt geniet van een tussenkomst inzake zijn juridische kosten, waaronder de erelonen van een advocaat, en dit onder de vorm van een polis rechtsbijstand zal de cliënt deze tussenkomst onverwijld melden aan ORYS Advocaten, teneinde laatstgenoemde toe te laten de nodige ereloonafspraken te maken met de rechtsbijstandsverzekeraar. De cliënt aanvaardt dat de erelonen die het maximum bedrag van de dekking zouden overtreffen rechtstreeks aan hem worden aangerekend. Indien een rechtsbijstandsverzekeraar zou tussenkomen voor de cliënt, is ORYS Advocaten gerechtigd om haar staat van kosten en ereloon (alsook provisienota’s) die niet zou voldaan worden door deze verzekeraar, te verhalen op de cliënt. Ingeval van discussie met de rechtsbijstandsverzekeraar is het kantoor gerechtigd het ereloon rechtstreeks bij de cliënt te vorderen waarna deze zich zelf tot de rechtsbijstandsverzekeraar kan wenden en beroep doen op de genoten dekking. Enige beperking van dekking is niet tegenwerpbaar aan ORYS advocaten.
12. De cliënt kan op elk ogenblik de aan ORYS Advocaten toevertrouwde opdracht beëindigen door haar daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dienvolgens zal ORYS Advocaten haar eindstaat van kosten en erelonen – houdende haar prestaties en gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de opdracht – overmaken aan de cliënt of de opvolgende advocaat. ORYS Advocaten kan voor de vervroegde beëindiging van de opdracht door de cliënte geen schadevergoeding vragen. ORYS Advocaten zal op eerste verzoek van de cliënt de stukken van het dossier overhandigen, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of stukken. Indien het dossier niet wordt opgehaald door de cliënt zal ORYS Advocaten het dossier, conform art. 2276bis B.W., voor een termijn van 5 jaar bewaren.
ORYS Advocaten kan ten allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de cliënt toevertrouwde opdracht, door de cliënt daarvan voorafgaandelijk en schriftelijk te verwittigen. Voor het bepalen van het ogenblik waarop zij haar prestaties stopzet zal ORYS Advocaten een redelijk termijn in acht nemen waarbinnen de cliënt – indien nodig – de bijstand van een andere advocaat kan bekomen.
13. ORYS Advocaten heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden beroep te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz.). ORYS Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan ORYS Advocaten dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekent. ORYS Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.
14. De beroepsaansprakelijkheid van ORYS Advocaten of enige andere persoon die werd aanvaard om op te treden in naam of voor rekening van ORYS Advocaten, is beperkt tot het bedrag van effectieve dekking onder de polis beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies ( momenteel 1.250.000 EUR), en is tevens beperkt door de voorwaarden van deze polis als gebeurlijk gewijzigd in de toekomst. In onderling overleg kunnen aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten, waarvan de premies integraal ten laste zijn van de cliënt.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ORYS Advocaten de schade niet dekt, kan de cliënt hoogstens aanspraak maken op een schadevergoeding waarvan de omvang beperkt is tot het geheel van de bedragen dat voor het betrokken dossier door ORYS Advocaten aan de cliënt werd gefactureerd. De aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in dit artikel geldt ongeacht de aard van de schade en zowel bij éénmalig of herhaaldelijke lichte en/of zware fouten.
15. ORYS advocaten communiceert met cliënt via briefwisseling, fax, e-mail, telefoon of instant-messaging (bv. Skype). De wijze van communicatie wordt telkens vrij gekozen door ORYS Advocaten. Alle communicatie uitgaand van ORYS Advocaten is louter indicatief en kan op geen enkele manier de aansprakelijkheid van ORYS Advocaten in het gedrang brengen. ORYS Advocaten doet er alles voor om e-mails en bijlagen redelijkerwijze te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. ORYS Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van ORYS Advocaten.
16. De rechtsverhouding tussen de cliënt en ORYS advocaten wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat ORYS Advocaten tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de cliënt.
In geval van een geschil tussen een consument en ORYS Advocaten, kan deze eveneens beroep doen op de diensten van de Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21 of ten slotte via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be.

Indien één of meerder bedingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden niet aan.