General Terms and Conditions

1. Advocatenvennootschap DRPL CV, hierna – ORYS Advocaten –, is een vennootschap
naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen.
Advocatenvennootschap DRPL CV is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer 0848.073.176. ORYS Advocaten levert haar diensten via haar advocaten en haar
aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Telkens een cliënt beroep doet op ORYS
Advocaten wordt de cliënt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en
ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen enkel toepasselijk
zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door ORYS Advocaten.
ORYS Advocaten is onderworpen aan de wet van 18.09.2017 tot voorkoming van witwassen van geld
en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, alsook aan de
deontologische regels hieromtrent uitgewerkt in de Codex deontologie voor advocaten. Ingevolge
deze regelgeving is het kantoor verplicht haar cliënten te identificeren en de stavingsstukken daarvan
bij te houden.
2. Nieuwe opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ORYS Advocaten,
zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te
vertrouwen aan één van de advocaten van ORYS Advocaten. ORYS Advocaten heeft de mogelijkheid
om de opdracht toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van ORYS Advocaten
en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke
beslissing kan verzetten. ORYS Advocaten heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit
te besteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van ORYS Advocaten voor de uitvoering
van bepaalde, specifieke opdrachten conform de bepalingen van artikel 13.
3. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met
stukken te verstrekken voor een correcte beoordeling en behandeling van de zaak. De cliënt staat in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ORYS Advocaten
verstrekte informatie. De cliënt zal ORYS Advocaten tevens spontaan op de hoogte brengen van
eventuele nieuwe feiten en omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de
uitvoering van de opdracht. Indien dergelijke informatie niet op een tijdige en/of volledige wijze
wordt verschaft, is ORYS Advocaten gerechtigd om bijkomende kosten in rekening te brengen indien
toepasselijk. Alle verkregen informatie en documentatie zal door ORYS Advocaten als vertrouwelijk
worden beschouwd en zal niet aan enige derde partij worden overhandigd zonder toestemming van
de cliënt.
De persoonsgegevens die worden bezorgd in het kader van het beheer van het dossier en/of van de
procedure en/of van iedere andere prestatie geleverd door ORYS Advocaten zullen op vertrouwelijke
en passende wijze worden behandeld, in overeenstemming met onze data privacy statement,
beschikbaar via de volgende link: https://orys.be/privacy.
4. Indien de cliënt zijn, voor de behartiging van de zaak, noodzakelijke medewerking niet,
niet tijdig, onvoldoende of niet conform de afspraken verleent en/of onvoldoende of niet bereikbaar
is, staat het ORYS Advocaten vrij om conform art. 10 van onderhavige algemene voorwaarden voor
de cliënt verder geen prestaties meer te leveren en zich geheel aan de zaak te onttrekken. ORYS
Advocaten is geenszins aansprakelijk voor enige schade dewelke uit deze onttrekking voor de cliënt
zou kunnen voortvloeien.
5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de
cliënt en conform de toepasselijke deontologische regels. De verbintenis van ORYS Advocaten in dit
verband, is een inspanningsverbintenis, die zij naar haar beste vermogen zal uitvoeren, doch is in
geen geval een resultaatsverbintenis. ORYS Advocaten garandeert nooit een welbepaald resultaat.
ORYS Advocaten zal de cliënt op geregelde tijdstippen informeren over de uitvoering van zijn
opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak, en in ieder geval op eerste verzoek
daartoe door cliënt.
6. Alle intellectuele- en auteursrechten met betrekking tot– in het bijzonder, doch niet
beperkt tot adviezen, overeenkomsten, dagvaardingen, conclusies, ingebrekestellingen,
vennootschapsdocumenten, ontwerpen, briefwisseling, disclaimer en voorwaarden, … (hierna de
“Werken”) – die ORYS Advocaten bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht creëert
of ontwerpt, komen exclusief toe aan ORYS Advocaten.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van ORYS Advocaten is het de
cliënt niet toegelaten om de Werken gecreëerd door ORYS advocaten op eender welke wijze te
verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, niet aan derden, noch aan eventuele verbonden
of verwante (rechts)personen, met inbegrip van familie of gelieerde ondernemingen. Het is de cliënt
uitsluitend toegestaan om de Werken aan te wenden voor eigen gebruik, op een normale en
gebruikelijke wijze, naar het doel waarvoor zij worden opgemaakt.
7. ORYS Advocaten rekent haar erelonen aan in functie van het aantal gepresteerde uren
vermenigvuldigd met haar uurtarief, dat jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd (index
consumptieprijzen). Een overzicht van de uurtarieven kan kosteloos worden opgevraagd. Volgende
elementen kunnen een verhoging van het ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het
gunstig resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.
Erelonen en kosten mogen worden gevraagd vanaf de eerste mondelinge of schriftelijke consultatie.
Indien een raadpleging een substantiële voorbereiding vereist, kan dit ook in rekening worden
gebracht bij de facturatie. Erelonen en kosten zijn verschuldigd op de vervaldatum, ongeacht de
eventuele tussenkomst van een verzekering om deze erelonen en/of kosten te dragen. Discussies
met een verzekering omtrent een dergelijke tussenkomst zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van
de cliënt en zijn niet tegenstelbaar aan ORYS Advocaten.
Op de erelonen en kosten van ORYS Advocaten is een BTW percentage van 21% verschuldigd.
De algemene administratieve kantoorkosten zijn inbegrepen in de aangerekende erelonen.
Bijzondere kosten zoals in het bijzonder, doch niet beperkt tot gerechtsdeurwaarderskosten of
kosten van andere dienstverleners, vertalingskosten, kosten voor de opmaak van ereloonstaten, in
dossiers te betalen rechten of vergoedingen (b.v. rol-en griffierechten), … of andere uitzonderlijke
administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend.
ORYS Advocaten is gerechtigd onbetaald gebleven kosten en/of erelonen te voldoen met gelden die
worden ontvangen voor rekening van de cliënt. ORYS Advocaten zal de cliënt hierover informeren en
dergelijke kennisgeving laat het recht van de cliënt om deze kosten- en ereloonstaten te betwisten
onverlet.
8. ORYS Advocaten heeft het recht om voorschotten onder vorm van provisies op te
vragen, dewelke onmiddellijk betaalbaar zijn. ORYS Advocaten rekent haar diensten periodiek
middels ereloonstaten aan. Daarbij wordt rekening gehouden met betaalde provisies. Bij wanbetaling
van ereloonstaten, provisienota’s en/of kostenafrekeningen, kan ORYS Advocaten haar
dienstverlening opschorten tot wanneer alle openstaande bedragen worden aangezuiverd.
9. De ereloonstaten en/of kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na
verzending. Na het verstrijken van deze termijn en bij gebreke aan een gegrond protest, is ORYS
Advocaten er automatisch toe gerechtigd een contractuele nalatigheidsintrest in rekening te brengen
aan een rentevoet van 1% per begonnen maand, meer een forfaitair schadebeding van 12% op de
nog openstaande hoofdsom, met een minimum van 125,00 EUR per ereloonstaat en/of
kostenafrekening, onverminderd gerechts- en andere kosten en het recht van ORYS Advocaten om
de eventuele hoger geleden schade te bewijzen en op de cliënt te verhalen.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld door een consument, zullen
verwijlinteresten worden aangerekend gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met acht
procentpunten als bedoeld in art. 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire vergoeding als
bepaald in art. XIX.4, 2° WER. Het schadebeding zal aan consumenten slechts worden aangerekend
na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen ingaand op de derde werkdag na de
verzending van een ingebrekestelling. Indien deze ingebrekestelling aan de consument langs
electronische weg wordt verzonden gaat de termijn van 14 kalenderdagen in de kalenderdag die volgt
op de dag van verzending. Bij gebreke aan betaling door de consument binnen deze termijn, zal
eveneens de verwijlinterest lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de
ingebrekestelling aan de consument wordt verzonden.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangerekende provisienota(s) of staat van kosten en
erelonen moet hij deze binnen een termijn van 15 dagen gemotiveerd, schriftelijk en per
aangetekend schrijven protesteren. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
10. Wanneer de cliënt verzuimt aan zijn verplichtingen, in het bijzonder doch niet beperkt
tot het betalen van de vervallen provisies en ereloonstaten, of indien de cliënt de erelonen, de
provisienota’s en/of de kostenstaten ongegrond betwist, heeft ORYS Advocaten het recht om alle
werkzaamheden voor de cliënt onmiddellijk op te schorten tot wanneer de cliënt volledig aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Dergelijke opschorting van werkzaamheden zal in de mate van het
mogelijke voorafgaandelijk aan de cliënt worden meegedeeld.
11. In het geval de cliënt geniet van een tussenkomst in zijn juridische kosten, waaronder
de erelonen van een advocaat, en dit onder de vorm van een polis rechtsbijstand, zal de cliënt deze
tussenkomst onverwijld melden aan ORYS Advocaten, teneinde laatstgenoemde toe te laten de
nodige ereloonafspraken te maken met de rechtsbijstandsverzekeraar. De cliënt aanvaardt dat de
erelonen die het maximum bedrag van de dekking zouden overtreffen rechtstreeks aan hem worden
aangerekend. Indien een rechtsbijstandsverzekeraar zou tussenkomen voor de cliënt, is ORYS
Advocaten gerechtigd om haar staat van kosten en ereloon (alsook provisienota’s) die niet zou
voldaan worden door deze verzekeraar, te verhalen op de cliënt. Ingeval van discussie met de
rechtsbijstandsverzekeraar is het kantoor gerechtigd het ereloon rechtstreeks bij de cliënt te
vorderen, waarna deze zich zelf tot de rechtsbijstandsverzekeraar kan wenden en beroep doen op
de genoten dekking. Enige beperking van dekking is niet tegenwerpbaar aan ORYS advocaten.
12. De cliënt kan op elk ogenblik de aan ORYS Advocaten toevertrouwde opdracht
beëindigen door haar daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dienvolgens zal ORYS Advocaten
haar eindstaat van kosten en erelonen – houdende haar prestaties en gemaakte kosten tot aan de
beëindiging van de opdracht – overmaken aan de cliënt of de opvolgende advocaat. ORYS Advocaten
zal voor de vervroegde beëindiging van de opdracht door de cliënte geen schadevergoeding vragen.
ORYS Advocaten zal op eerste verzoek van de cliënt de stukken van het dossier overhandigen, met
uitzondering van eventuele vertrouwelijke briefwisseling en/of stukken. Indien het dossier niet wordt
opgehaald door de cliënt zal ORYS Advocaten het dossier, conform art. 2276bis B.W., voor een
termijn van 5 jaar bewaren.
ORYS Advocaten kan ten allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan
de haar door de cliënt toevertrouwde opdracht, door de cliënt daarvan voorafgaandelijk en
schriftelijk te verwittigen. Voor het bepalen van het ogenblik waarop zij haar prestaties stopzet zal
ORYS Advocaten een redelijk termijn in acht nemen waarbinnen de cliënt – indien nodig – de bijstand
van een andere advocaat kan bekomen.
13. ORYS Advocaten heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden beroep
te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz.). ORYS
Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden, ongeacht of hun
tussenkomst al dan niet afzonderlijk aan de cliënt wordt aangerekend. Wat ook de inhoud van de
raadpleging of de prestatie van een derde of een expert ook weze, hun kosten en erelonen zullen
niet door ORYS Advocaten worden gedragen, maar wel door de cliënt. ORYS Advocaten is door de
cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te
aanvaarden.
14. De beroepsaansprakelijkheid van ORYS Advocaten of enige andere persoon die werd
aanvaard om op te treden in naam of voor rekening van ORYS Advocaten, is beperkt tot het bedrag
van effectieve dekking onder de polis beroepsaansprakelijkheid van de Orde van Vlaamse Balies (polis
LXX034899, momenteel begrensd tot maximum 2.500.000 EUR), en is tevens beperkt door de
voorwaarden van deze polis als gebeurlijk gewijzigd in de toekomst. In onderling overleg kunnen
aanvullende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden afgesloten, waarvan de premies
integraal ten laste zijn van de cliënt.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ORYS Advocaten tussenkomt, zal de
aansprakelijkheid van ORYS Advocaten beperkt zijn tot het bedrag van de tussenkomst van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ORYS Advocaten niet tussenkomt, kan de cliënt
hoogstens aanspraak maken op een schadevergoeding waarvan de omvang beperkt is tot het geheel
van de bedragen dat voor het betrokken dossier door ORYS Advocaten aan de cliënt werd
gefactureerd. De aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in dit artikel geldt ongeacht de aard van
de schade en zowel bij éénmalig of herhaaldelijke lichte en/of zware fouten.
15. ORYS advocaten communiceert met cliënt via briefwisseling, fax, e-mail, telefoon of
instant-messaging (bv. Skype). De wijze van communicatie wordt telkens vrij gekozen door ORYS
Advocaten. De communicatie uitgaand van ORYS Advocaten kan op geen enkele manier de
aansprakelijkheid van ORYS Advocaten in het gedrang brengen. ORYS Advocaten doet er alles voor
om e-mails en bijlagen redelijkerwijze te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer
of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de
cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen
informaticasysteem. ORYS Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige
schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten
van ORYS Advocaten.
16. De rechtsverhouding tussen de cliënt en ORYS advocaten wordt beheerst door het
Belgisch recht en de toepasselijke deontologie. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van
Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat ORYS Advocaten tevens het recht heeft om de
zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de cliënt.
In geval van een geschil tussen een consument en ORYS Advocaten, kan deze eveneens beroep doen
op de diensten van de Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van
Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst ingediend per brief, aan mevrouw An De Puydt,
Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, aan
mevrouw An De Puydt, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21 of ten slotte
via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be.
Indien één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan
tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige algemene voorwaarden niet aan.