Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk.

Op 4 oktober jl. trad de ordonnantie van 17 juli 2020 tot wijziging van het Brusselse Inspectiewetboek in werking. Deze voerde enkele wijzigingen en preciseringen in met betrekking tot de sanctiemogelijkheden tegen milieumisdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eén van de voornaamste wijzigingen betreft de mogelijkheid voor de administratie om uitstel te verlenen aan een overtreder die werd bestraft met een alternatieve administratieve geldboete. De alternatieve administratieve geldboete is een sanctie die de administratieve overheid kan opleggen aan een overtreder wanneer het Openbaar Ministerie besluit om niet strafrechtelijk te vervolgen.

In 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de alternatieve administratieve geldboete zoals ingeschreven in het Inspectiewetboek in strijd was met het gelijkheidsbeginsel in de mate dat het niet toeliet om uitstel te verlenen in geval van een administratieve geldboete, terwijl dit wel kon in geval van een strafrechtelijke sanctie. De Brusselse wetgever is met deze wijziging tegemoet gekomen aan dit arrest van het Hof.

Uitstel van de administratieve geldboete betekent dat de overtreder de boete niet zal moeten betalen wanneer hij binnen 3 jaar geen nieuwe milieumisdrijven pleegt, die gesanctioneerd worden. Indien hij dit wel doet, komt de uitgestelde geldboete bovenop de nieuwe sanctie.

Om uitstel te kunnen krijgen mag de overtreder in de 5 jaar voorafgaand aan de vaststelling van het misdrijf geen sanctie heeft gekregen voor een ander milieumisdrijf. Wanneer aan de voorwaarden voor uitstel voldaan is, kan de administratieve overheid het uitstel verlenen, maar ze is hier niet toe verplicht. Een weigering moet evenwel gemotiveerd worden.

Naast de mogelijkheid tot het verlenen van uitstel kan de administratieve overheid een bevel tot stopzetting uitvaardigen, mogelijk in combinatie met een dwangsom. De ordonnantie verduidelijkt dat het kan gaan om een vast bedrag of een bedrag per tijdseenheid of misdrijf. Daarnaast werd ook de mogelijkheid tot opheffing, schorsing en mindering van de dwangsom ingeschreven.

Een andere wijziging die betrekking heeft op de sanctiemechanismen, is de invoering van strafsancties voor diegene die een bevel tot stopzetting van een activiteit of sluiting van een inrichting negeert.

Tot slot heeft de administratieve overheid sinds 4 oktober 2020 de mogelijkheid om bepaalde kennisgevingen via elektronische wegen te versturen. Het is evenwel aan de Brusselse regering om deze mogelijkheid verder uit te werken.

Heeft u nog vragen? Ons departement Milieurecht staat u graag bij!