Strengere regels inzake hemelwater bij vergunningverlening

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. Deze zal nu in werking treden op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum. Onder meer worden de minimale volumes van hemelwaterputten, en buffering opgetrokken, moet een put ook geplaatst worden bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen, wordt nog meer ingezet op hergebruik, etc.

In navolging heeft de provincie Antwerpen op 22 september 2023 een provinciaal beleidskader voor wateradviezen gepubliceerd. Dit kader geeft aan op welke wijze de wateradviezen binnen de provincie tot stand zullen komen en hoe zij de nieuwe regels toepassen.

De provincie Vlaams-Brabant gaat nog een stap verder. Zo was de provincie al strenger voor verhardingen met een eigen provinciale verordening inzake verhardingen. In zitting van 19 september 2023 werd door de Provincieraad nu een nieuwe Provinciale hemelwaterverordening goedgekeurd, die in werking zal treden op 1 januari 2024. Hierdoor worden de bestaande regels voor verhardingen uitgebreid naar andere constructies dan verhardingen, waarbij het hemelwater gescheiden moet worden van het afvalwater. Het mag niet worden aangesloten op een waterafvoer of riolering en het moet op eigen terrein verwerkt worden. Dat wil zeggen dat het de norm wordt om hemelwater op het eigen terrein te laten infiltreren of op te vangen in een regenwaterput. Dit belooft niet eenvoudig in vaak leemhoudende, slecht infiltrerende grond.

Meer weten? Ons team staat u graag bij met raad en daad!