Momenteel is het voor mede-eigenaars niet altijd even evident om te weten wie de syndicus van hun gebouw is. Daarenboven hebben zij niet steeds toegang tot de publieke gegevens van deze syndicus. Met het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 tot inschrijving van syndici in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (hierna KBO), heeft de wetgever getracht tegemoet te komen aan de voorgaande tekortkomingen.

FOD EconomieVanaf 1 april 2017 zal het wettelijk verplicht zijn om de syndicus van een appartementsgebouw bij de Federale overheidsdienst Economie (FOD Economie) te laten registreren. De plicht bestaat in hoofde van zowel de vereniging als de deelverenigingen van een gebouw.

Naast het gegeven dat het werk van de syndici door deze innovatie eindelijk wordt erkend, wordt daarmee meer transparantie bewerkstelligd. Dankzij de registratieplicht zullen de bewoners tevens de mogelijkheid hebben om de publieke gegevens van hun syndicus te raadplegen op de website van de FOD Economie. Een syndicus die het beroep onwettig uitoefent kan ook sneller worden opgespoord door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

De inschrijving dient ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop de syndicus zijn activiteiten aanvat plaats te vinden. Het voorgaande kan bij een ondernemingsloket naar keuze gebeuren. Een wijziging of doorhaling van de gegevens dient de syndicus eveneens mee te delen aan het ondernemingsloket.

De wetgever heeft de (deel)verenigen, die op 1 april reeds ingeschreven zijn in de KBO, tot 31 maart 2018 de tijd gegeven om zich te conformeren aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit. Nieuwe verenigingen van mede-eigendom die vanaf 1 april in werking treden evenals syndici die vanaf die datum benoemd worden, dienen zich daaraan onmiddellijk te conformeren. Een inschrijving kost 85,50 EUR.

Voor meer informatie, neem gerust contact op ORYS.

Menu