ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten die hierin opgenomen zijn, zijn meer doen met minder ruimte en meer samenhang creëren tussen de steden en dorpen en de openruimtegebieden. Ook wordt ingezet op een meer divers woningbestand om in te spelen op de demografische ontwikkelingen (sociale mix).

In uitvoering van deze strategische visie ruimtelijke ordening werden diezelfde dag een aantal voorontwerpen goedgekeurd. Er staan bijgevolg een aantal belangrijke wijzigingen voor de deur.

Naast meer procedurele wijzigingen, handelen deze voorontwerpen over volgende zaken.

Veruit de meest in het oog springende is de wijziging van de ontwikkelingsmogelijkheden rondom de woonreservegebieden (zoals woonuitbreidingsgebied). Men wenst een halt toe te roepen aan de private ontwikkeling van dergelijke gebieden. Volgens dit voorontwerp zal steeds een overheidsbeslissing aan de basis moeten liggen van enige ontwikkeling. Dit kan zodoende een belangrijke inperking vormen voor private ontwikkelaars en moet de speculatie rond deze gebieden doen stoppen. De bedoeling is tevens om de meeste van deze gebieden ook om te vormen naar openruimtegebieden.

Ook de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen staat na de ingetrokken boskaart opnieuw op de agenda. Er worden wijzigingen aan het bosdecreet toegevoegd om tot een ontbossingsverbod te komen voor zonevreemde bossen. Dit impliceert dat ook bossen in woon- of industriegebied, die tot nu toe geen ‘ontheffing’ van het verbod op ontbossing nodig hadden, dit voortaan wél nodig zullen hebben van zodra zij een bepaalde oppervlakte hebben (+ 1HA). Bijgevolg kan een ontbossing op dergelijke percelen ook “geweigerd” worden.

Hernieuwbare energie wordt voorts gepromoot. Handelingen aan productie-, opslag-, en distributie-installaties worden in alle bestemmingsgebieden toegelaten.

Deze voorontwerpen moeten nog aan de vereiste adviezen onderworpen worden en moeten nog het parlementair traject doorlopen. Niettemin lijkt de Vlaamse Regering hiermee definitief aan te geven welke nieuwe koers zij ingeslagen is.

Aansluitend is het nog van belang te vermelden dat op 30 juli 2018 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden is gepubliceerd.

Ingevolge de procedure die hierin is opgenomen, kunnen overheden overgaan tot het definitief vaststellen van watergevoelige gebieden. Deze nieuwe bestemming die ingevoerd is door de artikelen 5.6.8 en 5.6.9 VCRO (vernieuwingen Codextrein) zorgt er voor dat de gronden gelegen in deze gebieden hun onderliggende bestemming verliezen en dat een bouwverbod zal gelden ter vrijwaring van het watersysteem. In compensatie wordt in een planschadevergoeding voorzien. Dit is opnieuw een belangrijke inperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van gronden in deze gebieden.

Wie meer informatie wenst over het juridische universum van ORYS, kan hieronder het formulier invullen en krijgt van automatisch onze nieuwsbrief.

Menu