Van buurtweg naar gemeenteweg, en zoveel meer..

Op 1 september 2019 is het zover. Dan treedt het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 – zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12 augustus 2019 – in werking.

Dit impliceert dat de aloude Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en alle besluiten opgemaakt in uitvoering van deze wet, worden opgeheven.

De gemeentelijke wegen en buurtwegen zullen vanaf 1 september bekend staan als gemeentewegen.

De gemeenteraad zal voortaan hét beslissend orgaan zijn inzake de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Er zal steeds een voorafgaandelijke goedkeuring vereist zijn. Dit impliceert tevens dat de gemeentewegen, ook al zijn deze gedurende lange tijd in onbruik geraakt, niet kunnen verdwijnen dan middels een beslissing van de gemeente.

Daarnaast krijgt ook de dertigjarige verjarende verkrijging van een door het publiek gebruikte grondstrook in hoofde van de gemeente eveneens een plaats in dit decreet. Dit monopolie van de gemeente strekt ertoe onrechtmatig gebruik van stroken tegen te gaan en onnodige feitelijke discussies te vermijden.

Het spreekt evenwel voor zich dat in het kader van de rechtsbescherming administratief beroep kan worden ingesteld tegen dergelijke beslissingen van de gemeenteraad bij de Vlaamse Regering.

Een ander belangrijk langverwacht gevolg van dit nieuwe decreet is dat wordt voorzien in een geïntegreerde procedure tot wijziging van gemeentewegen tijdens de behandeling van een vergunningsaanvraag of ruimtelijk uitvoeringsplan, alwaar dit vroeger steeds via een aparte (en tijdrovende) procedure moest gebeuren die volledig afgerond diende te zijn alvorens de navolgende omgevingsvergunning verleend kon worden.

Uiteraard beschikt de gemeente nog steeds over de mogelijkheid om los van enige procedure het tracé van een gemeenteweg vast te stellen of te wijzigen door de opmaak van een rooilijnplan.

Daarnaast zal iedere gemeente verplicht zijn een gemeentelijk wegenregister op te maken en tevens ter inzage voor te leggen. Dit is een gegevensbestand waarbij administratieve en gerechtelijke beslissing inzake rooilijnen en -plannen, inzake de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing, afbakening van gemeentewegen, etc. Kortom, de decreetgever hecht duidelijk belang aan een transparante werking van de gemeente.

Voor het overige voorziet het decreet nog in verscheidende bepalingen omtrent de afbakening en afpaling, de plichten dewelke op de gemeenten rusten inzake de gemeentewegen, en uitgebreide handhavingsmogelijkheden van de gemeente.

Wat dit in de praktijk zal geven, is nog even afwachten.

Heeft u hierover vragen, dan staat ons departement Ruimtelijke ordening u graag te woord!

Menu