In een periode waarin nieuwe platforms zoals Airbnb een grootschalig succes kennen, innoveert het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies als het ware het toeristische landschap in Vlaanderen. Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten.

Toerisme VlaanderenHet staat buiten kijf dat de decreetgever heeft getracht het toerisme in Vlaanderen te stimuleren door de uitbating van een logies zo eenvoudig mogelijk te maken. Bijgevolg heeft hij komaf gemaakt met de categoriale benadering, waarbij slechts enkele categorieën van logies onder het (oude) logiesdecreet konden vallen. In tegenstelling tot de oude wetgeving, gelden er voortaan voor alle logies uniforme basisvoorwaarden die vervuld moeten zijn vooraleer de exploitatie aanvangt.

 

De voorwaarden zijn de volgende:

  • Het logies moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen;
  • Er dient aandacht geschonken te worden aan de netheid/onderhoud van het logies;
  • De exploitant mag niet strafrechtelijke veroordeeld zijn voor één van de misdrijven die in het decreet worden opgesomd;
  • de uitbater moet een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade hebben;
  • Het logies dient voor minstens één nacht aangeboden te worden;
  • De exploitant moet over een geldig eigendomsbewijs of overeenkomst beschikken waaruit blijkt dat hij het toeristische logies mag exploiteren;
  • De openings- en uitbatingsvoorwaarden die door de Vlaamse regering worden bepaald moeten worden gerespecteerd;
  • De nodige informatie dient aan de toeristen ter beschikking worden gesteld.

Daar de decreetgever expliciet de verblijfplaatsen opsomt die niet als logies beschouwd kunnen worden, kunnen voortaan allerlei verblijfplaatsen als logies gekwalificeerd worden. De decreetgever heeft resoluut geopteerd voor een open benadering.

De voorafgaandelijke controle en de verkrijging van de vergunning worden tevens afgeschaft. Vanaf 1 april zal een exploitant enkel aan Toerisme Vlaanderen moeten melden dat hij een logies wenst uit te baten.

Een post factum controle van de voorwaarden zal worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten. De niet naleving ervan kan tot sancties leiden.

De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Voor meer informatie, contacteer zeker het ORYS Team.

Menu