Publiekrecht

Het publiekrecht regelt de regelgeving van de overheid in haar relatie met de burgers. Ze regelt ook de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Publiek recht is heel uitgebreid. Bij ORYS beheersen we verschillende deeldisciplines van het publiek recht.

ORYS werkt voor overheden, gemeentes en particulieren die met kwesties van publiekrecht geconfronteerd worden.

Het bestuursrecht of administratief recht bepaalt alle regelgeving waaraan de overheid zich moet houden inzake haar organisatie, bevoegdheden en werking. Concreet regelt het algemeen administratief recht alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft, openbare aanbestedingen, contracten met de overheid, de milieuwetgeving,… ORYS is expert in algemeen administratief recht en biedt bijstand aan particulieren en overheden rond onder meer:

  • erkenning, afschaffing en verbreding van wegen, buurtwegen
  • publieke erfdienstbaarheden van overgang en doorgang
  • implementatie Nieuwe Gemeentewet: opstellen van reglementen (bv. fuiven, nachtwinkels, verkiezingspubliciteit)
  • beroep bij de administratieve rechtscolleges

Publiek-private samenwerking of PPS is vandaag ongetwijfeld een hot item in overheidsmanagement. Enerzijds besteedt de overheid werken of diensten uit, of koopt ze infrastructuur aan. Anderzijds verkoopt de overheid infrastructuur aan private partijen. PPS speelt zich af in verschillende sectoren zoals openbare werken, ruimtelijke ordening,  huisvesting, cultuur, sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg, gevangenissen, enz.

ORYS biedt bijstand en rechtsbescherming aan private partners en publieke partners op de Belgische aanbestedingsmarkt. Wij staan u in raad en daad bij vanaf totstandkoming van het contract tot gunning en uitvoering.

Wij bieden u ruime ervaring in:

  • redigeren van aanbestedingsprocedures, promotieovereenkomsten, raamcontracten en gunningsbeslissingen
  • onderhandelingen voeren
  • contracten afsluiten
  • burgerlijke en administratiefrechtelijke geschillen rond gunningen
  • concessies van openbare werken en diensten
  • domeinconcessies
  • ambtshalve maatregelen en schadeclaims
  • arbitrageprocedures

Ook voor lokale besturen voorziet ORYS in een volledige dienstverlening. Wij helpen bij de vele vernieuwingen en aanpassingen van het Gemeentedecreet. Wij zijn uw raadsman in uiteenlopende materies:

  • ruimtelijke ordening
  • overheidsopdrachten
  • PPS
  • herstructureringen
  • belastingreglementen

Elke particulier kan de wettelijkheid van een akte voor een rechtbank brengen en er wordt hoe langer hoe minder geaarzeld om dat te doen. Door onze expertise in administratiefrechtelijke materie en het aansprakelijkheidsrecht vindt u in ORYS een professionele partner.

Onze specialisten in administratief recht en publiekrecht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in publiekrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66