Vlaams Minister Schauvliege bevoegd voor ruimtelijke ordening zond recent een brief aan alle Vlaamse steden en gemeenten met de vraag om de woonreservegebieden op hun grondgebied in kaart te brengen. De termijn verstreek op 7 juli jl., maar de VVSG gaf al aan meer tijd te wensen.

Dit initiatief kadert in de zoektocht van de minister naar gebieden die vroeger werden ingekleurd als gebied voor wonen doch op vandaag naar open ruimte kunnen worden omgezet gelet op het overaanbod aan woongebieden in vergelijking tot de meest recente bevolkingsprognoses.

In 2015 stelde de minister de opmaak van een positieve en een negatieve lijst voor woonreservegebieden reeds voorop. De negatieve lijst neemt de gronden op die niet langer voor ontwikkeling in aanmerking komen omdat ze bijvoorbeeld gelegen zijn in overstromingsgebied, in een bijzondere beschermingszone of nog omdat ze slecht ontsloten zijn. De positieve lijst zou dan de gronden bevatten die geschikt zijn om op korte termijn te worden ontwikkeld.

Nu is het dus in de eerste plaats aan de Vlaamse steden en gemeenten om hun inzichten over te maken en de gronden op hun grondgebied te verwijzen naar eventueel de positieve of negatieve lijst. Zij kregen hiervoor de tijd tot 7 juli 2017. De vraag is of alle steden en gemeenten hiertoe tijdig het nodige hebben kunnen doen. De VVSG heeft intussen reeds haar ongenoegen geuit over de gang van zaken.

De juridische gevolgen die met deze inventarisatie samenhangen zijn nog niet gekend. Het is nog koffiedik kijken of hieraan onmiddellijk ook planningsinitiatieven gekoppeld worden en of de nodige budgetten vrijgemaakt worden voor planschadevergoeding voor gronden op de negatieve lijst.

In elk geval zal van zodra deze lijsten door de minister voorlopig vastgesteld worden hiervoor nog een openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd. Op dat ogenblik kunnen alle geïnteresseerden hun opmerkingen en bezwaren aan de minister overmaken.

Wij volgen dit van nabij op. Zit u na het lezen van dit artikel nog met vragen, kan u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.

Menu