De Vlaamse regering stelde op vrijdag 31 maart 2017 de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen in Vlaanderen voorlopig vast. Dit gebeurde in uitvoering van artikel 90ter, §2, van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Hiermee bereikte de Vlaamse regering een akkoord om 12.262 hectare ‘zonevreemde bossen’ beter te beschermen.

Wat wordt nu precies bedoeld met deze ‘bescherming’ en welke concrete gevolgen heeft deze ‘bescherming’ voor uw terreinen?

1.- Al geruime tijd bestaat in Vlaanderen het principe dat ontbossen in principe verboden is (artikel 90 bis Bosdecreet), behoudens volgende 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod:

 • ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang;
 • ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn;
 • ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling;
 • ontbossing in functie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan.

Meest kwetsbare waardevolle bossenVoor alle andere ontbossingen, voorzag de Vlaamse regering in de mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen bij ministerieel besluit.  Het eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing moest de aanvrager vervolgens bij zijn vergunningsaanvraag tot ontbossing ex. Artikel 4.2.1., 2° VCRO voegen.

Hier komt nu een 3de categorie bij, met name deze van de “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” (hierna MKWB).

 

2.- Deze MKWB betreffen ‘zonevreemde bossen’ gelegen in woongebied, industriegebied, recreatiegebied,… (bossen niet gelegen binnen de categorie van gebiedsaanduiding “bos”, “parkgebied” of “reservaat en natuur”).

De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 31 maart 2017 een aantal van deze zonevreemde bossen voorlopig vastgesteld op een kaart van de “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” aan de hand van een multicriteria-analyse op basis van de volgende criteria:

 1. oppervlakte;
 2. biologische waarde;
 3. historiek van het bos;
 4. ligging ten opzichte van ruimtelijke structuren inzake bos en natuur;
 5. weging ten opzichte van de basiskaart van de inventaris van potentieel waardevolle bossen in Vlaanderen, uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De bossen die voorlopig zijn opgenomen op deze MKWB-kaart kunnen niet meer worden ontbost zoals dit voorheen het geval was. Een initiatiefnemer die wil ontbossen, zal eerst een afwijking op het ontbossingsverbod moeten krijgen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering beslist na advies van het Agentschap Natuur & Bos en een integrale en geïntegreerde afweging om af te wijken van het verbod op ontbossing. De Vlaamse Regering houdt hierbij minstens rekening met de volgende elementen (artikel 90ter §7 Bosdecreet):

 1. de doelstellingen vermeld in artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 2. de ecologische en de ruimtelijk-maatschappelijke context.

Voor bossen die niet op de nieuwe kaart staan, verandert er niets en blijft de gewone procedure gelden (zoals onder randnummer 1 uiteengezet).

3.- Er vindt dus in beginsel geen bestemmingswijziging van de geviseerde terreinen plaats (woongebied blijft woongebied).

Er zal evenwel voor de percelen die zijn aangemerkt op de MKWB-kaart een principieel verbod op ontheffing gelden, tenzij een uitdrukkelijke afwijking op dit verbod wordt verleend door de Vlaamse Regering, na advies van het agentschap ANB. De facto zullen de bebouwingsmogelijkheden op uw terrein bouw- of industriegrond dus ernstig bemoeilijkt.

Artikel 90ter §7 in fine van het bosdecreet bepaalt tot slot dat, indien de Vlaamse Regering besluit dat geen afwijking kan toegestaan worden van het verbod tot ontbossing, de Vlaamse Regering ertoe verplicht is om binnen twee jaar, te rekenen vanaf dat besluit, een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen voor het betrokken boscomplex. Op het ogenblik dat er effectief een definitief vastgesteld RUP in werking treedt dat de bestemming van het perceel wijzigt, kan er eventueel sprake zijn van een planschadevergoeding.

4.- Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Na verwerking van de opmerkingen wordt de kaart definitief vastgesteld.

Voor meer informatie omtrent de concrete impact op uw terreinen, evenals het indienen van een gemotiveerd bezwaar, kan u steeds contact opnemen met ons team.

Menu