Kraken voortaan strafbaar!

De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, het zogenaamde kraken, is op 6 november 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 17 november kan u beroep doen op de goedgekeurde nieuwigheden.

Vanaf 17 november 2017 zal “kraken” strafbaar zijn. Artikel 439 van het Strafwetboek, hetgeen tot voor kort luidde als volgt “in de aanhorigheden ervan binnendringt, hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels.” wordt immers vervangen door de woorden “in de aanhorigheden ervan hetzij binnendringt met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels, hetzij dit goed bezet, hetzij erin verblijft zonder toestemming van de bewoners.”.

Daarnaast wordt ook artikel 442/1 aan het Strafwetboek toegevoegd, waarin de straffen worden bedongen in geval van het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot andermans niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen.

De Vrederechter blijft de bevoegde rechtsmacht om vorderingen tot uithuiszetting in te leiden. Omtrent de te voeren procedure werden de artikels 1344novies – duodecies toegevoegd aan het Gerechtelijk Wetboek waarin een snellere procedure tot uithuiszetting wordt uitgewerkt dan dewelke voorheen voorzien was.

Naast de mogelijkheid om zich tot de Vrederechter te wenden kan voortaan ook de Procureur des Konings de uithuiszetting bevelen, dit evenwel slechts op verzoek van de houder van een recht of titel op het betrokken goed. Tegen de beslissing van de Procureur kan beroep worden ingesteld bij de Vrederechter. Het beroep heeft een schorsende werking.

Tegen deze beslissing van de Vrederechter in beroep zal geen verder verhaal meer kunnen worden gevoerd.

Contacteer het ORYS Team indien u nog vragen heeft hieromtrent.

Wenst u meer te weten over ons en ons juridisch universum, bezorg ons dan uw gegevens via onderstaand formulier!

Menu