Real Estate Tip

Bij de opmaak van een huurovereenkomst die niet onder het toepassingsgebied van de Woninghuurwet mag vallen, moet er mee rekening worden gehouden dat het niet volstaat om louter op te nemen dat de toepassing van deze wet wordt uitgesloten. Er moet een ernstige verantwoording worden gegeven.

Artikel 1, §1, al.2 van de Woninghuurwet, dewelke van dwingend recht is, bepaalt immers dat het beding waarbij het gehuurde goed niet tot hoofdverblijfplaats van de huurder mag dienen en dat niet uitdrukkelijk noch ernstig kan worden gestaafd voor niet geschreven wordt gehouden. Welke elementen zijn bij de toetsing van belang? Onder meer elementen met betrekking tot de natuurlijke bestemming van het goed en feitelijkheden.

Zo werd In het vonnis dd. 28 april 2016 van het Vredegerecht te JODOIGNE-EPRWEZ van dit artikel toepassing gemaakt om de huurovereenkomst te herkwalificeren. De vrederechter was van mening dat de gehuurde lokalen, die als tweede verblijf waren bestemd door de contractpartijen, toch een hoofdverblijfplaats betroffen.

Het is van cruciaal belang om in de overeenkomst een uitdrukkelijke en ernstige verantwoording te geven waarom de Woninghuurwet wordt uitgesloten.

Gelet op de ingrijpende gevolgen die voortvloeien uit deze herkwalificatie, is het van cruciaal belang om in de overeenkomst een uitdrukkelijke en ernstige verantwoording te geven waarom de Woninghuurwet wordt uitgesloten. Deze verantwoording dient betrekking te hebben tot de natuurlijke bestemming van de plaatsen. Bovendien dient u erover te waken dat er in de loop van de huur de huurder zijn hoofdverblijfplaats niet neemt in het betreffende pand.

Indien u vaststelt dat de huurder in strijd met de bewoordingen van de huurovereenkomst zijn hoofdverblijfplaats in het goed heeft genomen, dan mag u dit niet zomaar tolereren. Zoniet loopt u het risico dat de huurovereenkomst wordt geherkwalificeerd en onder de dwingende bepalingen van de Woninghuurwetgeving komt te vallen.

Voor meer informatie omtrent uw huurovereenkomsten, raadpleeg ORYS Advocaten.

Menu