Blog

Un vent nouveau chez ORYS Advocaten!

Un vent nouveau chez ORYS Advocaten! ORYS Advocaten souhaite vous informer des nouveautés intervenues dans la vie quotidienne de ce bureau. Nouvel avocat-associé: Me Sofie ALBERT Nous aimerions donc vous présenter notre nouvel avocat-associé. Après avoir complété son stage chez nous et en tant que collaboratrice au bureau, nous sommes très…

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten!

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten! ORYS advocaten wil u graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op het kantoor. Nieuwe partner: Mr. Sofie ALBERT Wij willen u graag voorstellen aan onze nieuwste partner. Nadat zij eerder haar volledige stage bij ons heeft doorlopen en daarna jaren als vaste medewerkster bij het kantoor heeft gewerkt, zijn wij heel…

ORYS zoekt nog een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk en ook de ondernemingsfiscaliteit in de vingers heeft. Voorts zoeken we naar mensen met een passie voor het (ondernemings- en verbintenissen)recht in het algemeen, aangezien we geloven dat brede kennis van het recht onontbeerlijk is voor elke zakenadvocaat. Indien je je hierdoor aangesproken voelt, aarzel dan niet om ons jouw CV te sturen!

ORYS zoekt nog wat versterking voor zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht!

ORYS Advocaten wenst zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht te versterken met enkele Nederlandstalige advocaten met enkele jaren ervaring. Een passie voor het burgerlijk recht en meer in het bijzonder allerhande overeenkomsten (huur, koop/verkoop, opstal, erfpacht, …) of het ondernemingsrecht is absoluut aangewezen. Voel je zeker aangesproken en stuur ons jouw CV!

Verandering op til op het vlak van de Vlaamse ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten die hierin opgenomen zijn, zijn meer doen met minder ruimte en meer samenhang creëren tussen de steden en dorpen en de openruimtegebieden. Ook wordt ingezet op een meer divers woningbestand om in te spelen op de demografische ontwikkelingen (sociale mix).

Nieuwe wetgeving: het nieuwe burgerlijke wetboek in de pipeline!

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet tot de hervorming van het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht goedgekeurd. Het gaat om een ernstige wijziging. Er worden bijvoorbeeld wat “controversiële” zaken verduidelijkt inzake buitengerechtelijke ontbinding, in de rechtspraak gangbare begrippen zoals “rechtsmisbruik” worden in de wet opgenomen en enkele hiaten worden ingevuld.

De hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke ordening (BWRO) is een feit!

Op 20 april 2018 is de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verschillende opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. De wetgever streeft hiermee naar administratieve vereenvoudiging en een sneller afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als antwoord op de klachten van zowel burgers als vastgoedpromotoren.

Grote btw-hervorming voor de vastgoedsector in de pipeline!

De federale ministerraad heeft eind maart 2018 de hervorming van btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Een historische hervorming, daar het de grootste hervorming van de btw-regels in de afgelopen decennia betreft. Principieel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Vanaf 1 oktober 2018 veranderen echter de regels in een B2B context.

Rechtspraak: Cassatie bevestigt strikt formalisme bij aanvraag handelshuur-hernieuwing

In haar arrest van 16 februari 2018 heeft het Hof van Cassatie het belang van het voorgeschreven formalisme bevestigd bij de handelshuur-hernieuwing. De huurder dient niet niet alleen aan de verhuurder mee te delen dat hij op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden “op dezelfde wijze” dient te antwoorden. De huurder moet ook uitdrukkelijk aangeven dat dit dient te gebeuren “bij aangetekende brief” of “bij deurwaardersexploot”.

Real Estate Tip: Postinterventiedossier en huurders, een verraderlijke combinatie

De doelstelling van postinterventiedossier (verder PID) is de veiligheid en de gezondheid van arbeiders op werven te verhogen. De verplichting om het PID op te stellen, of te laten opstellen, valt op de bouwheer. In de praktijk blijkt dat hieromtrent vaak problemen ontstaan naar aanleiding van de verkoop van onroerende goederen die verhuurd werden of worden.

Gezocht: Associate in Administratief recht – Stedenbouw & Ruimtelijke ordening!

ORYS Advocaten werft aan! Ons kantoor gevestigd te Brussel wenst zijn team administratief recht te versterken. Binnen het administratief recht ligt de focus op stedenbouw, milieu en ruimtelijke ordening. ORYS telt vandaag 20 advocaten, maar is op zoek naar extra handen en “brains” om al het werk te verzetten. Voel je dus zeker aangesproken!

Nieuw onteigeningsdecreet van kracht op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de langverwachte nieuwe procedure rond onteigeningen in werking getreden. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft als doel een meer eenvormige en efficiënte onteigeningsprocedure te creëren die voortaan zal gelden voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.

Associates in Ondernemingsrecht (NL) gezocht!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met enkele associates. Vandaag tellen wij samen 22 advocaten, maar ORYS is op zoek naar extra handen en “brains” om al het werk te verzetten. Voel je dus zeker aangesproken en stuur uw CV!

De wet van 22 oktober 2017 wijzigt het landschap van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Op 22 oktober 2017 werd in de Kamer een wet goedgekeurd die de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen wijzigt. Met deze wetswijziging worden enerzijds belangrijke veranderingen m.b.t. de openbare en de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen doorgevoerd, anderzijds wordt een nieuwe categorie, de ‘sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap’, geïntroduceerd.

Check us out on social media

LinkedIn

Posez votre question

Notre équipe

x
Menu