Vanaf 1 april 2017 zal overeenkomstig het Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit het beheer van nieuwe faillissementsdossiers evenals de elektronische registratie van schuldvorderingen in het kader van een faillissement verplicht via het Centraal Register voor Solvabiliteit (RegSol) moeten gebeuren.

RegSolTeneinde de grote overvloed aan papier te vermijden en de werklast die daardoor ontstaat zo veel mogelijk te minimaliseren, heeft de wetgever getracht de digitalisering van de faillissementsdossiers te bewerkstelligen. Behoudens buitenlandse rechtspersonen of burgers die niet vertegenwoordigd zijn door een raadsheer, zal elke belanghebbende zijn dossier digitaal moeten openen en beheren. Met dit systeem wordt tevens beoogd de faillissementsprocedure sneller en efficiënter te laten verlopen.

De verschillende actoren die in de faillissementsprocedure betrokken zullen zijn (schuldeisers, rechters, curators, advocaten, etc. … ) kunnen zo op digitale wijze de belangrijkste documenten van het dossier opstellen, uitwisselen en ondertekenen op het platform.

Daarnaast krijgen curatoren tevens een belangrijke rol toegewezen. Vanaf 1 april moeten ze immers instaan voor het beheer van het faillissementsdossier. Zij zullen tevens een jaarlijkse retributie moeten betalen.

De rechters en griffiers zullen een beveiligde toegang tot het platvorm krijgen, zodat vonnissen en andere documenten automatisch worden opgeladen in het register.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen opdat de kosten van het nieuwe platform, dat momenteel door de advocatuur wordt geprefinancieerd, gedekt kunnen worden. Voor de elektronische aangifte van een schuldvordering zal bv. een retributie van 6,00 EUR betaald moeten worden. Daarentegen kan de gefailleerde kosteloos inzage krijgen in het dossier.

Voor meer informatie, kan u steeds terecht bij uw ORYS Team

Menu