Nieuw burgerlijk wetboek

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet tot de hervorming van het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht goedgekeurd. Het gaat om een ernstige wijziging. Er worden bijvoorbeeld wat "controversiële" zaken verduidelijkt inzake buitengerechtelijke ontbinding, in de rechtspraak gangbare begrippen zoals "rechtsmisbruik" worden in de wet opgenomen en enkele hiaten worden ingevuld.

De voorziene wijziging van het burgerlijke wetboek is doorgedreven te noemen, zoals we stilaan gewoon zijn van de recente wetswijzigingen.

Concreet zullen de volgende wijzigingen zich voordoen:

  • Er worden begrippen die reeds gangbaar waren uit de rechtspraak heden opgenomen in de wetgeving, zoals de verbintenis uit eenzijdige rechtshandeling, het verbod op rechtsmisbruik, de gekwalificeerde benadeling;
  • Er worden (controversiële) zaken verduidelijkt zoals de buitengerechtelijke ontbinding, voorwerp en oorzaak, de ongerechtvaardigde verrijking, het regime van de zakelijke subrogatie;
  • Er worden lacunes opgevuld, zoals het geval is voor de restituties na nietigheid of ontbinding, de overdracht van contracten;
  • Er worden ingewikkelde regimes vereenvoudigt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het schadebeding en de ondeelbaarheid/hoofdelijkheid/in solidum gehoudenheid;
  • Er is ook sprake van vernieuwing door de invoering van de buitengerechtelijke nietigheid, de exceptio timoris en de anticipatieve ontbinding, de imprevisieleer en verkrijgende verjaring. In het bijzonder zal er voor wat betreft het verbintenissenrecht ook een herroepingsrecht opgenomen worden, zal er een “wachttijd” bij voorwaardelijke verbintenissen ingevoegd worden en wordt tevens het begrip “schuldeisersverzuim” wettelijk gedefinieerd.

Binnen het aansprakelijkheidsrecht zal men daarnaast bij de aanpassing van het burgerlijk wetboek voorzien in:

  • De invoering van beoordelingscriteria voor de fout (o.a. de kosten en inspanningen nodig om de schade te vermijden, stand van de wetenschappelijke kennis, best beschikbare technieken die geen onredelijke kosten meebrengen,…);
  • De terugbrenging van aansprakelijkheid voor minderjarigen tot de leeftijd van veertien jaar;
  • De vereiste van een juridisch beschermd belang opdat er sprake zou zijn van schade;
  • Voordeelstoerekening bij schade;
  • Bij verergering van schade kan een aanvullende of nieuwe vordering ingesteld worden;

Beide ontwerpen zijn heden overgemaakt aan de Raad van State. ORYS Advocaten houdt u verder op de hoogte.

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de wijzigingen in ons juridisch universum, vul dan onderstaan formulier in en u krijgt voortaan onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Menu