Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening

Op 20 april 2018 is de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verschillende opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. De wetgever streeft hiermee naar administratieve vereenvoudiging en een sneller afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als antwoord op de klachten van zowel burgers als vastgoedpromotoren.

Een bondig overzicht van de wijzigingen doorgevoerd aan het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening:

  • Richtplannen van aanleg kennen hun intrede als nieuw (gewestelijk) planningsinstrument waarmee specifiek een gegeven vastgoedproject indien nodig kan afwijken van de bestaande regels van verkavelingsvergunningen, de gemeentelijke of gewestelijke stedenbouwkundige verordening of bijzondere bestemmingsplannen. Gelet de gewestelijke bevoegdheid zijn zij op het grondgebied van het ganse gewest inzetbaar. Het gewest beslist al dan niet tot verlenen van verordenende kracht aan (bepaalde delen van) een RPA.
  • Vergunningsaanvragen zullen een eenvoudiger verloop kennen waarbij vooral het instellen van verplichte termijnen voor een efficiëntere vergunningverlening zal moeten leiden.
  • Voor de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP’s) wordt de mogelijkheid voorzien om enerzijds de verdeling van een goed conform het perceelplan dat is opgenomen in het BBP vrij te stellen van een verkavelingsvergunning, en anderzijds een bestaande verkavelingsvergunning te wijzigen of op te heffen. Het zal ook procedureel eenvoudiger worden om BBP’s vast te stellen en bestaande BBP’s te wijzigen (lees: moderniseren).
  • Er wordt voorzien in een harmonisatie van de Ordonnantie betreffende de Milieuvergunningen en het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien in de afstemming tussen de termijnen om vergunningen af te leveren in geval van een gemengd project (t.w. een gezamenlijke start van de termijn op het ogenblik van het laatste van de twee ontvangstbewijzen).
  • Voor stedenbouwkundige overtredingen uit het verleden wordt voorzien in een temporeel voordeligere regularisatiemogelijkheid. Zo wordt de termijn vooruitgeschoven waarbij u onder voorwaarden gebruik kan maken van de vereenvoudigde regularisatievergunningsprocedure. De spildatum wordt voor begane overtredingen aangepast van 1 juli 1992 naar 1 januari 2000.
  • Opzoekingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen zullen eenvoudiger en sneller verlopen. Zo zullen de vroeger vaak te extensieve inlichtingen op heden geen informatie meer bevatten die niet relevant is voor de aanvrager of die soortgelijk onderzoek zouden vergen als in het kader van een vergunningsaanvraag. Het één en ander zal vastgoedtransacties vergemakkelijken.
  • Het verdwijnen van alle vooroorlogse gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vanaf op datum van inwerkingtreding van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening dewelke in opmaak is. Enkel de gemeentes Schaarbeek en Evere kennen gelet het meer recente karakter van hun verordening uitstel.
  • Het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen is enkel nog bindend mits een meerderheid van twee derde van haar leden;

De ordonnantie beoogt enkel op het vlak van de planologie, verordeningen en stedenbouwkundige inlichtingen de nieuwe regelgeving snel te laten in werking treden (t.w. 10 dagen na publicatie).

De hervorming op het projectniveau (vergunningverlening e.a.) zal wel op zich laten wachten. Slechts een jaar na de publicatie van de wijzigingen in het Belgisch Staatsblad (t.w. 20 april 2018) zullen de bepalingen in dat verband in werking treden. Deze voorzichtigheid is ingebouwd om alle informaticasystemen klaar te krijgen en het personeel voor te bereiden op de bindende termijnen waarmee ze bij de vergunningverlening zullen worden geconfronteerd.

Ten aanzien van alle aanvraagdossiers voor attesten en vergunningen die vóór deze datum zullen worden ingediend, blijft het oude stelsel nog van toepassing.

Voor meer informatie omtrent de hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening, raadpleeg het ORYS Team.

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de wijzigingen in ons juridisch universum, vul dan onderstaan formulier in en u krijgt voortaan onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Menu