Blog

VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER.

Geen reacties
VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER. Op 1 september 2019 is het zover. Dan treedt het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 – zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12 augustus 2019 – in werking. Dit impliceert dat de aloude Wet op de buurtwegen van 10…
Lees verder

Onze tweede nieuwsbrief Arbeidsrecht!

Geen reacties
Onze tweede nieuwsbrief Arbeidsrecht! Lees hier onze tweede nieuwsbrief arbeidsrecht met deze maand op het menu onder meer de gewijzigde procedure van invordering door de RSZ van sociale zekerheidsschulden, een uitgebreide bevoegdheid van de RSZ inzake controle op het ter beschikking stellen van werknemers, en meer over het nieuwe mantelzorgverlof. …
Lees verder

ORYS Advocaten verwelkomt Mr. Eddy Vanden Heuvel

Geen reacties
ORYS Advocaten verwelkomt Mr. Eddy Vanden Heuvel Wij zijn verheugd u te kunnen aankondigen dat wij ons team versterken met de komst van Mr. Eddy VANDEN HEUVEL. Mr. VANDEN HEUVEL heeft reeds een jarenlange ervaring in verschillende materies opgebouwd, zoals het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, woninghuur en handelshuur, mede-eigendom, bouwrecht, verkeersrecht, ondernemingsrecht…
Lees verder

De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er!

Geen reacties
De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er! Mr. Stefanie TACK houdt u vanaf nu op de hoogte van alle nieuwigheden in HR en het arbeidsrecht. U kan hier doorklikken naar onze eerste nieuwsbrief. U komt in deze eerste editie meer te weten over onder meer de nieuwe regels inzake deeltijdse tewerkstelling en…
Lees verder

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten!

Geen reacties
Een nieuwe wind bij ORYS advocaten! ORYS advocaten wil u graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op het kantoor. Nieuwe partner: Mr. Sofie ALBERT Wij willen u graag voorstellen aan onze nieuwste partner. Nadat zij eerder haar volledige stage bij ons heeft doorlopen en daarna jaren als vaste medewerkster bij het kantoor heeft gewerkt, zijn wij heel…
Lees verder

ORYS zoekt nog een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax!

Geen reacties

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk en ook de ondernemingsfiscaliteit in de vingers heeft. Voorts zoeken we naar mensen met een passie voor het (ondernemings- en verbintenissen)recht in het algemeen, aangezien we geloven dat brede kennis van het recht onontbeerlijk is voor elke zakenadvocaat. Indien je je hierdoor aangesproken voelt, aarzel dan niet om ons jouw CV te sturen!

Lees verder

ORYS zoekt nog wat versterking voor zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht!

Geen reacties

ORYS Advocaten wenst zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht te versterken met enkele Nederlandstalige advocaten met enkele jaren ervaring. Een passie voor het burgerlijk recht en meer in het bijzonder allerhande overeenkomsten (huur, koop/verkoop, opstal, erfpacht, …) of het ondernemingsrecht is absoluut aangewezen. Voel je zeker aangesproken en stuur ons jouw CV!

Lees verder

Verandering op til op het vlak van de Vlaamse ruimtelijke ordening

Geen reacties

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten die hierin opgenomen zijn, zijn meer doen met minder ruimte en meer samenhang creëren tussen de steden en dorpen en de openruimtegebieden. Ook wordt ingezet op een meer divers woningbestand om in te spelen op de demografische ontwikkelingen (sociale mix).

Lees verder

Nieuwe wetgeving: het nieuwe burgerlijke wetboek in de pipeline!

Geen reacties

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet tot de hervorming van het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht goedgekeurd. Het gaat om een ernstige wijziging. Er worden bijvoorbeeld wat “controversiële” zaken verduidelijkt inzake buitengerechtelijke ontbinding, in de rechtspraak gangbare begrippen zoals “rechtsmisbruik” worden in de wet opgenomen en enkele hiaten worden ingevuld.

Lees verder

De hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke ordening (BWRO) is een feit!

Geen reacties

Op 20 april 2018 is de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verschillende opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. De wetgever streeft hiermee naar administratieve vereenvoudiging en een sneller afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als antwoord op de klachten van zowel burgers als vastgoedpromotoren.

Lees verder

Grote btw-hervorming voor de vastgoedsector in de pipeline!

Geen reacties

De federale ministerraad heeft eind maart 2018 de hervorming van btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Een historische hervorming, daar het de grootste hervorming van de btw-regels in de afgelopen decennia betreft. Principieel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Vanaf 1 oktober 2018 veranderen echter de regels in een B2B context.

Lees verder

Rechtspraak: Cassatie bevestigt strikt formalisme bij aanvraag handelshuur-hernieuwing

Geen reacties

In haar arrest van 16 februari 2018 heeft het Hof van Cassatie het belang van het voorgeschreven formalisme bevestigd bij de handelshuur-hernieuwing. De huurder dient niet niet alleen aan de verhuurder mee te delen dat hij op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden “op dezelfde wijze” dient te antwoorden. De huurder moet ook uitdrukkelijk aangeven dat dit dient te gebeuren “bij aangetekende brief” of “bij deurwaardersexploot”.

Lees verder

Nieuw onteigeningsdecreet van kracht op 1 januari 2018

Geen reacties

Op 1 januari 2018 is de langverwachte nieuwe procedure rond onteigeningen in werking getreden. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft als doel een meer eenvormige en efficiënte onteigeningsprocedure te creëren die voortaan zal gelden voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.

Lees verder

De wet van 22 oktober 2017 wijzigt het landschap van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Geen reacties

Op 22 oktober 2017 werd in de Kamer een wet goedgekeurd die de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen wijzigt. Met deze wetswijziging worden enerzijds belangrijke veranderingen m.b.t. de openbare en de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen doorgevoerd, anderzijds wordt een nieuwe categorie, de ‘sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap’, geïntroduceerd.

Lees verder

Het nieuwe erfrecht toegelicht!

Geen reacties

Op 1 september 2017 werd de Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De complexiteit van de maatschappelijke realiteit maakte een modernisering en vooral een flexibilisering van het erfrecht noodzakelijk. We stellen u kort de hervormingen voor.

Lees verder

Kraken voortaan strafbaar!

Geen reacties

De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, het zogenaamde “kraken”, is op 6 november 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 17 november kan u beroep doen op de goedgekeurde nieuwigheden.

Lees verder

ORYS cherche à renforcer son équipe de droit civil et droit des entreprises.

Geen reacties

ORYS Avocats souhaite renforcer son équipe de droit civil et droit des entreprises avec des associé(e)s francophones et néerlandophones. Une passion pour le droit civil et, plus particulièrement, pour différents types de contrats (location, achat/vente, superficie, emphytéose,…) ou pour le droit des entreprises est absolument nécessaire et appropriée pour la fonction. Sentez-vous concernés par ce profil ? Adressez-nous votre CV !

Lees verder

Nieuw uitstel inwerkingtreding Omgevingsvergunning

Geen reacties
De invoering van de omgevingsvergunning wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de aanhoudende problemen met de software is de deadline van 1 juni 2017 onmogelijk geworden, en is een nieuw uitstel aan de orde. Dat staat in een voorstel van decreet dat woensdag via spoedbehandeling unaniem is goedgekeurd in het…
Lees verder

Met RegSol wordt het digitaal faillisementsdossier gerealiseerd

Geen reacties
Vanaf 1 april 2017 zal overeenkomstig het Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit het beheer van nieuwe faillissementsdossiers evenals de elektronische registratie van schuldvorderingen in het kader van een faillissement verplicht via het Centraal Register voor Solvabiliteit (RegSol) moeten gebeuren. Teneinde de grote overvloed aan papier te…
Lees verder

Toeristische logies 2.0

Geen reacties
In een periode waarin nieuwe platforms zoals Airbnb een grootschalig succes kennen, innoveert het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies als het ware het toeristische landschap in Vlaanderen. Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie…
Lees verder

ORYS tekent present op Work Smarter

Geen reacties
Work Smarter van Teamleader gaat door in de Art Cube in Gent. ORYS Advocaten tekent present, omdat “working smarter” een prioriteit is voor ons bedrijf. Ook dit jaar brengt Teamleader daar professionals uit verschillende sectoren samen om het te hebben over de evolutie van de werksfeer. 4 keynote speakers zullen ons doorheen de…
Lees verder

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

Geen reacties
De omgevingsvergunning hervormt het vergunningslandschap in grote mate.  De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning worden in één omgevingsvergunning verenigd. De beslissingen worden door één bevoegde overheid genomen en de aanvragen worden bij één “Omgevingsloket” digitaal ingediend. Op donderdag 23 februari 2017 treedt de regelgeving in verband met de omgevingsvergunning in…
Lees verder

ORYS werkt één uur voor SOS Kinderdorpen

Geen reacties
De Orde van Vlaamse balies deed een warme oproep aan de Vlaamse advocatenkantoren om op maandag 19 december “1 Hour for Life” te werken ten voordele van SOS Kinderdorpen. ORYS Advocaten heeft met veel plezier een positief antwoord gegeven om mee te doen aan deze actie. Het kantoor steun mee…
Lees verder

Kostenplaatje van de archeologienota

Geen reacties
Sommigen onder ons werden er al mee geconfronteerd, anderen zullen er spoedig kennis mee maken : de sinds 1 juni 2016 van kracht zijnde verplichting om een archeologienota bij het aanvraagdossier van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning te voegen onder bepaalde voorwaarden. Deze nota moet in beginsel worden voorafgegaan door een archeologisch proefonderzoek,…
Lees verder

Eerste aanzet richting éénmaking van het departement Omgeving

Geen reacties
In navolging van het decreet van 4 mei 2016, in werking getreden op 1 september 2016, wordt middels twee uitvoeringsbesluiten van 15 juli 2016 de ontmanteling van de handhavingsarm van het Departement RWO, t.w. het Agentschap Inspectie RWO, geconcretiseerd. Het Agentschap Inspectie RWO bestond uit: de Bouwinspectie; de Inspectie Onroerend…
Lees verder

Archeologienota: een instrument

Geen reacties
Sinds 1 juni 2016 moet bij sommige aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en sommige verkavelingsaanvragen een bekrachtigde archeologienota gevoegd worden. De aanstiplijsten (stedenbouwkundige vergunningen) werden daarom aangepast. Het is aan de vergunningverlenende overheid om bij het verlenen van de vergunning: het naleven van de bekrachtigde archeologienota verplicht op te nemen als…
Lees verder

Check us out on social media

LinkedIn

Stel ons een vraag

Ons team

x
Menu