Blog

VLAAMS WOONRECHT HERVORMD

Vlaams Woonrecht hervormd Recent werd opnieuw het Vlaams Woonrecht hervormd met “het Vlaamse decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen”  van 9 juli 2021 of kortom het “Verzameldecreet Wonen”. Het decreet focust zich niet enkel op de sociale huisvesting, maar ook op andere aspecten van het Vlaams…
Lees verder

HET VERNIEUWDE GOEDERENRECHT

Het vernieuwde goederenrecht. Op 1 september 2021 was het eindelijk zo ver, niet enkel gingen de scholen opnieuw open, ook werd het oude negentiende-eeuwse goederenrecht vervangen door een meer hedendaagse interpretatie ervan. 1 september 2021 is met name de datum waarop het merendeel van de artikelen van het nieuwe Boek…
Lees verder

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies Steeds vaker verantwoorden websites het gebruik van cookies door te verwijzen naar een legitiem belang dat ze hebben voor het gebruiken van deze technologie. Daarbij krijgt de gebruiker dan de mogelijkheid om via ondertussen klassieke cookienotificaties het (meestal vooraf aangeklikte) legitiem belang…
Lees verder

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning. Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse Regering inzake milieuhygiëne en de omgevingsvergunning. Het Besluit heeft belangrijke gevolgen voor de persoonlijke en dus rechtstreekse verwittiging van belanghebbenden…
Lees verder

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning. Wie een omgevings- of stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen onder voorwaarden en hieraan een wijziging wil aanbrengen kan dit vanaf 3 november 2020 bekomen via een gemotiveerd verzoek (artikel 82/1 omgevingsvergunningsdecreet). Deze mogelijkheid bestond tot voor kort enkel voor milieuvoorwaarden, maar werd bij besluit van…
Lees verder

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk. Op 4 oktober jl. trad de ordonnantie van 17 juli 2020 tot wijziging van het Brusselse Inspectiewetboek in werking. Deze voerde enkele wijzigingen en preciseringen in met betrekking tot de sanctiemogelijkheden tegen milieumisdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eén van de voornaamste…
Lees verder

Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis

KB nr. 15 – Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis: verlenging moratorium tot 17 juni 2020 Op vrijdag 24 april 2020 vaardigde de regering Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis uit (hierna…
Lees verder

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis. Massaal doen we – sinds vrijdag 13 maart 2020 – aan social distancing en dit ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Op veel domeinen brachten deze maatregelen niet alleen veel vragen, maar ook…
Lees verder

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten. Het Ministeriële Besluit van 18 maart 2020 (houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken) heeft gezorgd voor heel wat commotie en verwarring in de bouwsector. Kon nog verder gewerkt worden of niet? En welk effect heeft een…
Lees verder

Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus

Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de limieten van de capaciteit in onze gezondheidszorg. Indien een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid wordt uitgeroepen, moeten ook de nodige faciliteiten…
Lees verder

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen!

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen! Belgische advocaten en juristen, en dan vooral deze die van dicht of van ver te maken hebben met de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) (Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) – (EU) 2016/679), zijn sedert 17 december 2019 wakker geworden in een…
Lees verder

Vacature bij ORYS Advocaten

VACATURE – Voor ons kantoor gelegen in het hart van Brussel, zijn wij op zoek naar:  Een Nederlandstalige advocaat met ervaring in Corporate. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk, contractueel en procedureel, en verkieslijk ook ervaring heeft met vastgoedcontracten en vastgoedfiscaliteit.     Heb jij als advocaat…
Lees verder

Vacature bij ORYS Advocaten

VACATURE – Voor ons kantoor gelegen in het hart van Brussel, zijn wij op zoek naar:  Gedreven advocaat-medewerk(st)er met ervaring in het Handels- en burgerlijk recht, vastgoed- en contractenrecht.  Gezocht profiel: sterke interesse in en kennis van het brede handelsrecht (o.m. handelscontracten, distributie, IP,…), alsook van vastgoed- en contractenrecht (aanneming, promotie, retail en…
Lees verder

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak Hoe gaan we om met onze ruimte op lange termijn? Welke strategie volgen we om onze ruimte te ordenen? Om hier een antwoord op te bieden voerde de overheid – gemeenten, provincies en Vlaanderen – begin deze eeuw ruimtelijke structuurplannen in. Dit geldt ook…
Lees verder

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht!

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht! Tussen 11 en 24 mei 2020 worden de volgende sociale verkiezingen georganiseerd in heel wat Belgische bedrijven. Tijdens de gehele verkiezingsprocedure worden, onder meer door de werkgevers, regelmatig persoonsgegevens verwerkt, waardoor het belangrijk is even stil te staan bij de verplichtingen die daarbij…
Lees verder

Wijziging van de regelgeving inzake woonkwaliteit in Vlaanderen vanaf 2021

Wijziging van de regelgeving inzake woonkwaliteit in Vlaanderen vanaf 2021.  Besluit Vlaamse Regering dd. 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking De woningkwaliteit wordt op vandaag tweedelig bewaakt, enerzijds via administratieve handhaving en anderzijds via een strafrechtelijke handhaving. De administratieve handhavingswijze ondergaat een transformatie in de quotering van woonkwaliteitsgebreken, onder meer…
Lees verder

Van buurtweg naar gemeenteweg, en zoveel meer..

Van buurtweg naar gemeenteweg, en zoveel meer.. Op 1 september 2019 is het zover. Dan treedt het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 – zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12 augustus 2019 – in werking. Dit impliceert dat de aloude Wet op de buurtwegen van 10…
Lees verder

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten!

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten! ORYS advocaten wil u graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op het kantoor. Nieuwe partner: Mr. Sofie ALBERT Wij willen u graag voorstellen aan onze nieuwste partner. Nadat zij eerder haar volledige stage bij ons heeft doorlopen en daarna jaren als vaste medewerkster bij het kantoor heeft gewerkt, zijn wij heel…
Lees verder

ORYS zoekt nog een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk en ook de ondernemingsfiscaliteit in de vingers heeft. Voorts zoeken we naar mensen met een passie voor het (ondernemings- en verbintenissen)recht in het algemeen, aangezien we geloven dat brede kennis van het recht onontbeerlijk is voor elke zakenadvocaat. Indien je je hierdoor aangesproken voelt, aarzel dan niet om ons jouw CV te sturen!

Lees verder

ORYS zoekt nog wat versterking voor zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht!

ORYS Advocaten wenst zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht te versterken met enkele Nederlandstalige advocaten met enkele jaren ervaring. Een passie voor het burgerlijk recht en meer in het bijzonder allerhande overeenkomsten (huur, koop/verkoop, opstal, erfpacht, …) of het ondernemingsrecht is absoluut aangewezen. Voel je zeker aangesproken en stuur ons jouw CV!

Lees verder

Verandering op til op het vlak van de Vlaamse ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten die hierin opgenomen zijn, zijn meer doen met minder ruimte en meer samenhang creëren tussen de steden en dorpen en de openruimtegebieden. Ook wordt ingezet op een meer divers woningbestand om in te spelen op de demografische ontwikkelingen (sociale mix).

Lees verder

Nieuwe wetgeving: het nieuwe burgerlijke wetboek in de pipeline!

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet tot de hervorming van het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht goedgekeurd. Het gaat om een ernstige wijziging. Er worden bijvoorbeeld wat “controversiële” zaken verduidelijkt inzake buitengerechtelijke ontbinding, in de rechtspraak gangbare begrippen zoals “rechtsmisbruik” worden in de wet opgenomen en enkele hiaten worden ingevuld.

Lees verder

De hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke ordening (BWRO) is een feit!

Op 20 april 2018 is de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verschillende opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. De wetgever streeft hiermee naar administratieve vereenvoudiging en een sneller afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als antwoord op de klachten van zowel burgers als vastgoedpromotoren.

Lees verder

Grote btw-hervorming voor de vastgoedsector in de pipeline!

De federale ministerraad heeft eind maart 2018 de hervorming van btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Een historische hervorming, daar het de grootste hervorming van de btw-regels in de afgelopen decennia betreft. Principieel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Vanaf 1 oktober 2018 veranderen echter de regels in een B2B context.

Lees verder

Rechtspraak: Cassatie bevestigt strikt formalisme bij aanvraag handelshuur-hernieuwing

In haar arrest van 16 februari 2018 heeft het Hof van Cassatie het belang van het voorgeschreven formalisme bevestigd bij de handelshuur-hernieuwing. De huurder dient niet niet alleen aan de verhuurder mee te delen dat hij op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden “op dezelfde wijze” dient te antwoorden. De huurder moet ook uitdrukkelijk aangeven dat dit dient te gebeuren “bij aangetekende brief” of “bij deurwaardersexploot”.

Lees verder

Real Estate Tip: Postinterventiedossier en huurders, een verraderlijke combinatie

De doelstelling van postinterventiedossier (verder PID) is de veiligheid en de gezondheid van arbeiders op werven te verhogen. De verplichting om het PID op te stellen, of te laten opstellen, valt op de bouwheer. In de praktijk blijkt dat hieromtrent vaak problemen ontstaan naar aanleiding van de verkoop van onroerende goederen die verhuurd werden of worden.

Lees verder

Nieuw onteigeningsdecreet van kracht op 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de langverwachte nieuwe procedure rond onteigeningen in werking getreden. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft als doel een meer eenvormige en efficiënte onteigeningsprocedure te creëren die voortaan zal gelden voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest.

Lees verder

Associates in Ondernemingsrecht (NL) gezocht!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met enkele associates. Vandaag tellen wij samen 22 advocaten, maar ORYS is op zoek naar extra handen en “brains” om al het werk te verzetten. Voel je dus zeker aangesproken en stuur uw CV!

Lees verder

De wet van 22 oktober 2017 wijzigt het landschap van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Op 22 oktober 2017 werd in de Kamer een wet goedgekeurd die de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen wijzigt. Met deze wetswijziging worden enerzijds belangrijke veranderingen m.b.t. de openbare en de institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen doorgevoerd, anderzijds wordt een nieuwe categorie, de ‘sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap’, geïntroduceerd.

Lees verder

Het nieuwe erfrecht toegelicht!

Op 1 september 2017 werd de Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De complexiteit van de maatschappelijke realiteit maakte een modernisering en vooral een flexibilisering van het erfrecht noodzakelijk. We stellen u kort de hervormingen voor.

Lees verder

Kraken voortaan strafbaar!

De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, het zogenaamde “kraken”, is op 6 november 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vanaf 17 november kan u beroep doen op de goedgekeurde nieuwigheden.

Lees verder

Real Estate Tip: Hoe correct een kosteloze borg stellen bij een huurovereenkomst?

In zijn vonnis van 8 juli 2016 heeft de Vrederechter te Genk een kosteloze borgstelling die in de huurovereenkomst was opgenomen nietig verklaard. Deze uitspraak herinnert ons eraan dat de kosteloze borgstelling – indien gesteld op verzoek van een onderneming – dient te voldoen aan op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten. We vertellen u hoe dit moet.

Lees verder

ORYS cherche à renforcer son équipe de droit civil et droit des entreprises.

ORYS Avocats souhaite renforcer son équipe de droit civil et droit des entreprises avec des associé(e)s francophones et néerlandophones. Une passion pour le droit civil et, plus particulièrement, pour différents types de contrats (location, achat/vente, superficie, emphytéose,…) ou pour le droit des entreprises est absolument nécessaire et appropriée pour la fonction. Sentez-vous concernés par ce profil ? Adressez-nous votre CV !

Lees verder

Nieuw uitstel inwerkingtreding Omgevingsvergunning

De invoering van de omgevingsvergunning wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de aanhoudende problemen met de software is de deadline van 1 juni 2017 onmogelijk geworden, en is een nieuw uitstel aan de orde. Dat staat in een voorstel van decreet dat woensdag via spoedbehandeling unaniem is goedgekeurd in het…
Lees verder

Met RegSol wordt het digitaal faillisementsdossier gerealiseerd

Vanaf 1 april 2017 zal overeenkomstig het Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit het beheer van nieuwe faillissementsdossiers evenals de elektronische registratie van schuldvorderingen in het kader van een faillissement verplicht via het Centraal Register voor Solvabiliteit (RegSol) moeten gebeuren. Teneinde de grote overvloed aan papier te…
Lees verder

Toeristische logies 2.0

In een periode waarin nieuwe platforms zoals Airbnb een grootschalig succes kennen, innoveert het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies als het ware het toeristische landschap in Vlaanderen. Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie…
Lees verder

ORYS tekent present op Work Smarter

Work Smarter van Teamleader gaat door in de Art Cube in Gent. ORYS Advocaten tekent present, omdat “working smarter” een prioriteit is voor ons bedrijf. Ook dit jaar brengt Teamleader daar professionals uit verschillende sectoren samen om het te hebben over de evolutie van de werksfeer. 4 keynote speakers zullen ons doorheen de…
Lees verder

De afbakening van de kernwinkelgebieden door lokale besturen in werking gesteld

Het decreet op het integraal handelsvestgingsbeleid (DIHB) voorzag al dat de steden en gemeenten kernwinkelgebieden zouden kunnen afbakenen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Het besluit van 17 februari 2017 laat die mogelijkheid nu ingaan op 1 mei 2017. En dit samen met de verplichting om de ontwerpen van…
Lees verder

Binnenkort ook rechtsplegingsvergoeding bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

Bij decreetswijziging van 9 december 2016 werd het recent mogelijk gemaakt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen op vraag van de verzoekende partij.Dergelijke rechtsplegingsvergoeding kon al enige tijd toegekend worden door de Raad van State. Dit vindt nu – terecht – ook navolging bij de Raad…
Lees verder

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning hervormt het vergunningslandschap in grote mate.  De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning worden in één omgevingsvergunning verenigd. De beslissingen worden door één bevoegde overheid genomen en de aanvragen worden bij één “Omgevingsloket” digitaal ingediend. Op donderdag 23 februari 2017 treedt de regelgeving in verband met de omgevingsvergunning in…
Lees verder

Wijzigingen in de onroerenderfgoedregelgeving sinds 1 januari 2017 in werking

Vanaf 1 januari 2017 treden er een aantal wijzigingen in werking betreffende de erfgoedregelgeving die voortvloeien uit de goedkeuring van het Regeerakkoord op 17 juli 2015. Het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed werd geconcretiseerd en heeft gevolgen voor de lokale besturen, erkende erfgoedgemeenten en erkende archeologen. Samenvattend zijn volgende…
Lees verder

ORYS werkt één uur voor SOS Kinderdorpen

De Orde van Vlaamse balies deed een warme oproep aan de Vlaamse advocatenkantoren om op maandag 19 december “1 Hour for Life” te werken ten voordele van SOS Kinderdorpen. ORYS Advocaten heeft met veel plezier een positief antwoord gegeven om mee te doen aan deze actie. Het kantoor steun mee…
Lees verder

Kostenplaatje van de archeologienota

Sommigen onder ons werden er al mee geconfronteerd, anderen zullen er spoedig kennis mee maken : de sinds 1 juni 2016 van kracht zijnde verplichting om een archeologienota bij het aanvraagdossier van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning te voegen onder bepaalde voorwaarden. Deze nota moet in beginsel worden voorafgegaan door een archeologisch proefonderzoek,…
Lees verder

Eerste aanzet richting éénmaking van het departement Omgeving

In navolging van het decreet van 4 mei 2016, in werking getreden op 1 september 2016, wordt middels twee uitvoeringsbesluiten van 15 juli 2016 de ontmanteling van de handhavingsarm van het Departement RWO, t.w. het Agentschap Inspectie RWO, geconcretiseerd. Het Agentschap Inspectie RWO bestond uit: de Bouwinspectie; de Inspectie Onroerend…
Lees verder

Archeologienota: een instrument

Sinds 1 juni 2016 moet bij sommige aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en sommige verkavelingsaanvragen een bekrachtigde archeologienota gevoegd worden. De aanstiplijsten (stedenbouwkundige vergunningen) werden daarom aangepast. Het is aan de vergunningverlenende overheid om bij het verlenen van de vergunning: het naleven van de bekrachtigde archeologienota verplicht op te nemen als…
Lees verder

Het Belgisch betalingsbevel : een nieuwe buitengerechtelijke procedure

Sinds de Wet van 19 oktober 2015 (BS 22 oktober 2015) is een nieuwe buitengerechtelijke procedure ter invordering van schulden ontstaan. Deze procedure werd ingevoegd in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De bepalingen treden in werking op de datum vastgesteld door het Koninklijk Besluit ter uitvoering van…
Lees verder

Check us out on social media

LinkedIn

Stel ons een vraag

    Ons team

    x
    Menu