Blog

Nieuw pachtdecreet

Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet is een feit.  Een beter evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de pachter en de verpachter? Op 1 november 2023 is het langverwachte Vlaamse Pachtdecreet in werking getreden. Het nieuwe decreet is weliswaar een grondige hervorming van de pachtwetgeving, van een volledige aardverschuiving is uiteindelijk…
Lees verder

Strengere regels inzake hemelwater bij vergunningverlening

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. Deze zal nu in werking treden op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum. Onder meer worden de minimale volumes van hemelwaterputten, en buffering opgetrokken, moet…
Lees verder

Beperking van indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Gewest

Op 9 december 2022 heeft het Brussels Parlement een voorstel van Ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de indexering van de handelshuurprijzen te beperken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke beperking wordt noodzakelijk geacht o.w.v. de felle stijging van de gezondheidsindex, o.m. ingevolge de oorlog in Oekraïne. Deze…
Lees verder

Naar een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium

De Vlaamse Regering wijzigt het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kortweg: het Omgevingsvergunningsbesluit. Het gaat om een bijsturing van de regeling in het licht van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet. De belangrijkste vernieuwingen worden…
Lees verder

De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel introduceert versnelde trajecten voor bouw- en IP-zaken

De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel introduceert versnelde trajecten voor bouw- en IP-zaken. Wat betekent dit voor uw bouwgeschil? Met de start van het nieuw gerechtelijk jaar per 1 september 2022 introduceerde de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel enkele nieuwe werkwijzen. Zo worden er versnelde trajecten georganiseerd voor de bouw- en IP-zaken. Voor bouwzaken…
Lees verder

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving

Groen licht voor de optimalisatie van de omgevingshandhaving Op de Ministerraad van 2 september 2022 besloot de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring te verlenen aan het voorontwerp van decreet over de optimalisatie van de omgevingshandhaving, na het inwinnen van diverse adviezen. Het voorontwerp vindt zijn ontstaan naar aanleiding van…
Lees verder

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel hiervan moet de stifstofuitstoot drastisch naar beneden, zeker daar waar er belangrijke beschermingszones zijn. Om te bepalen op welke wijze…
Lees verder

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal

Wetswijziging handelsagentuur – De wetgever beschermt de handelsagent tegen eenzijdige tariefverhoging door principaal. Vanaf 14 maart 2022 wordt een éénzijdige substantiële of structurele verhoging of oplegging van kosten door de principaal, gelijkgesteld met verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. Een gelijkaardige regeling bestaat reeds voor een éénzijdige wijziging van het bedrag van…
Lees verder

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord Stikstofgas maakt het overgrote deel uit van onze atmosfeer en is in principe onschadelijk voor organismen. De industrialisering en het grootschalig gebruik van verbrandingsmotoren zorgden echter voor een sterk verhoogde concentratie van stikstof in de bodem met schadelijke effecten voor mens en milieu…
Lees verder

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift Al op 24 april 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, waarin onder meer ook gezocht werd naar meer plaats voor openruimtegebieden (bos, natuur, landbouw, etc.). In juli 2018 kon de Vlaamse Regering dan een akkoord vinden…
Lees verder

De dossiertaks: Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt standpunt en waarborgt het recht op toegang tot de rechter

De dossiertaks: Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt standpunt en waarborgt het recht op toegang tot de rechter De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in zijn arrest van 13 januari 2022 (RvVb-A-2122-0371) dat het volstaat om bij het indienen van een administratief beroep één dossiertaks per administratief beroepsschrift te betalen. Hiermee maakt de…
Lees verder

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden!

Administratieve lus voor de m.e.r.-screeningsnota in beroep: voorzichtigheid is geboden! Een efficiënte, doelgerichte en geïntegreerde vergunningverlening is één van de belangrijkste doelstellingen van het Omgevingsvergunningsdecreet sinds haar inwerkingtreding in 2017. Zo zijn aan de hand van een aantal nieuwe instrumenten ruimere mogelijkheden geboden tot bijstelling van de vergunningsaanvraag tijdens de…
Lees verder

“Good living” in Brussel

“Good living” in Brussel.  Wie wil bouwen of verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening houden met de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (hierna GSV) die op het ganse grondgebied van toepassing zijn. Een stedenbouwkundige vergunning wordt pas verleend indien de aanvraag voor dergelijke vergunningsplichtige werken in overeenstemming…
Lees verder

Vlaams woonrecht hervormd

Vlaams Woonrecht hervormd Recent werd opnieuw het Vlaams Woonrecht hervormd met “het Vlaamse decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen”  van 9 juli 2021 of kortom het “Verzameldecreet Wonen”. Het decreet focust zich niet enkel op de sociale huisvesting, maar ook op andere aspecten van het Vlaams…
Lees verder

Het vernieuwde goederenrecht

Het vernieuwde goederenrecht. Op 1 september 2021 was het eindelijk zo ver, niet enkel gingen de scholen opnieuw open, ook werd het oude negentiende-eeuwse goederenrecht vervangen door een meer hedendaagse interpretatie ervan. 1 september 2021 is met name de datum waarop het merendeel van de artikelen van het nieuwe Boek…
Lees verder

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies

Toepassing van legitiem belang inzake plaatsen van cookies Steeds vaker verantwoorden websites het gebruik van cookies door te verwijzen naar een legitiem belang dat ze hebben voor het gebruiken van deze technologie. Daarbij krijgt de gebruiker dan de mogelijkheid om via ondertussen klassieke cookienotificaties het (meestal vooraf aangeklikte) legitiem belang…
Lees verder

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning. Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse Regering inzake milieuhygiëne en de omgevingsvergunning. Het Besluit heeft belangrijke gevolgen voor de persoonlijke en dus rechtstreekse verwittiging van belanghebbenden…
Lees verder

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning. Wie een omgevings- of stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen onder voorwaarden en hieraan een wijziging wil aanbrengen kan dit vanaf 3 november 2020 bekomen via een gemotiveerd verzoek (artikel 82/1 omgevingsvergunningsdecreet). Deze mogelijkheid bestond tot voor kort enkel voor milieuvoorwaarden, maar werd bij besluit van…
Lees verder

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk

Administratieve boete met uitstel voor Brusselse milieumisdrijven mogelijk. Op 4 oktober jl. trad de ordonnantie van 17 juli 2020 tot wijziging van het Brusselse Inspectiewetboek in werking. Deze voerde enkele wijzigingen en preciseringen in met betrekking tot de sanctiemogelijkheden tegen milieumisdrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eén van de voornaamste…
Lees verder

Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis

KB nr. 15 – Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis: verlenging moratorium tot 17 juni 2020 Op vrijdag 24 april 2020 vaardigde de regering Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis uit (hierna…
Lees verder

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis. Massaal doen we – sinds vrijdag 13 maart 2020 – aan social distancing en dit ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Op veel domeinen brachten deze maatregelen niet alleen veel vragen, maar ook…
Lees verder

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten

Het coronavirus infecteert ook lopende overheidsopdrachten. Het Ministeriële Besluit van 18 maart 2020 (houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken) heeft gezorgd voor heel wat commotie en verwarring in de bouwsector. Kon nog verder gewerkt worden of niet? En welk effect heeft een…
Lees verder

Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus

Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de limieten van de capaciteit in onze gezondheidszorg. Indien een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid wordt uitgeroepen, moeten ook de nodige faciliteiten…
Lees verder

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen!

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen! Belgische advocaten en juristen, en dan vooral deze die van dicht of van ver te maken hebben met de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) (Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) – (EU) 2016/679), zijn sedert 17 december 2019 wakker geworden in een…
Lees verder

ORYS Advocaten zoekt een advocaat administratief recht met focus op het omgevingsrecht

ORYS zoekt een advocaat administratief recht met focus op het omgevingsrecht Wat verwachten wij van jou? Je hebt een sterke interesse in het administratief recht: omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten, erfgoed, natuur, bodemsanering, …; Eventueel ook mogelijkheid om ook in vastgoed-, en contractenrecht (aanneming, promotie, retail en huur, commerciële contracten, …)…
Lees verder

ORYS zoekt nog een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk en ook de ondernemingsfiscaliteit in de vingers heeft. Voorts zoeken we naar mensen met een passie voor het (ondernemings- en verbintenissen)recht in het algemeen, aangezien we geloven dat brede kennis van het recht onontbeerlijk is voor elke zakenadvocaat. Indien je je hierdoor aangesproken voelt, aarzel dan niet om ons jouw CV te sturen!

Lees verder

Check us out on social media

LinkedIn

Stel ons een vraag