Bij decreetswijziging van 9 december 2016 werd het recent mogelijk gemaakt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen op vraag van de verzoekende partij.Raad voor VergunningsbetwistingenDergelijke rechtsplegingsvergoeding kon al enige tijd toegekend worden door de Raad van State. Dit vindt nu – terecht – ook navolging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door de invoering van een paragraaf 7 in artikel 21 van het Decreet van 4 april 2014, betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Bij uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering worden de basis-, minimum- en maximumbedragen vastgelegd.

Belangrijk op te merken is nog dat de tussenkomende partij niet gehouden kan worden  tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of die vergoeding genieten. Ook wanneer een bemiddelingsprocedure wordt opgestart die leidt tot een bekrachtigd bemiddelingsakkoord, zal geen rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend.

Deze nieuw bepaling treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, en uiterlijk drie maanden na publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad (24 januari 2017).

Voor meer informatie, contacteer ORYS Advocaten.

Menu